Overzicht

Financiële middelen

Financieringswijze

De Kruispuntbankwet bepaalt de opdrachten waarmee de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) is belast of kan worden belast en bepaalt tevens de financieringsbronnen die voor de realisatie van deze opdrachten ter beschikking worden gesteld. Artikel 35 van deze wet beschrijft de belangrijkste financieringsbronnen:

  1. een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid;
  2. een eventuele jaarlijkse dotatie ingeschreven in de begroting van de federale overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, die de kosten dekt die de Kruispuntbank maakt voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in artikel 8bis van de KSZ-wet;
  3. een bijdrage van de openbare instellingen van sociale zekerheid;
  4. een bijdrage van de personen die overeenkomstig artikel 18 in het netwerk zijn ingeschakeld. Het bedrag van die bijdrage wordt bepaald in onderling overleg tussen de KSZ en de betrokken persoon en in een overeenkomst vastgelegd. Artikel 18 biedt daarbij de mogelijkheid om, onder de voorwaarden die de Koning bepaalt, het geheel of een deel van de rechten en plichten voortvloeiend uit de KSZ-wet uit te breiden tot andere personen dan de instellingen van sociale zekerheid;
  5. een bijdrage van het eHealth-platform, die de kosten dekt die de KSZ in uitvoering van artikel 18 van de wet van 21 augustus 2008 houdende oprichting en organisatie van het eHealth-platform maakt voor de terbeschikkingstelling van diensten, personeel, uitrusting en inrichtingen die nodig zijn voor de werking van het eHealth-platform;
  6. alle andere wettelijke en reglementaire ontvangsten, inzonderheid de rechten geïnd krachtens artikel 16, tweede lid, van de KSZ-wet en krachtens artikel 14 van de wet van 3 juni 2007 houdende diverse arbeidsbepalingen;
  7. de schenkingen en de legaten.

Artikel 16 van de KSZ-wet bepaalt ook dat onverminderd de toepassing van het voormelde artikel 35, de onderlinge mededeling van sociale gegevens tussen de KSZ, de instellingen van sociale zekerheid en de personen die overeenkomstig artikel 18 in het netwerk zijn ingeschakeld kosteloos is.
Alinea 2 van dit artikel bepaalt dat, behalve in het voormelde geval, de mededeling van sociale gegevens aanleiding kan geven tot het innen van een vergoeding. Het bedrag van die vergoeding wordt bepaald in onderling overleg tussen de KSZ en de persoon aan wie de sociale gegevens worden meegedeeld en in een overeenkomst vastgelegd.

Uit de voormelde artikelen 16 en 35 volgt dat de mededeling van sociale gegevens binnen en buiten het netwerk aanleiding geeft tot een vergoeding of een bijdrage in de inkomsten van de KSZ, vastgesteld in onderling overleg in een overeenkomst, volgens principes die goedgekeurd dienen te worden door het Beheerscomité van de KSZ.

Met het oog hierop heeft het Beheerscomité de principes vastgesteld voor de financiering van de diensten die door de KSZ verricht worden voor instanties die geen instellingen van sociale zekerheid zijn. Deze principes zullen worden toegepast voor het vaststellen van de vergoedingen en bijdragen. Hierbij worden de eenheidsprijs van de berichten en de eenheidsprijs van het personeel dat toegewezen wordt aan de ontwikkeling en de exploitatie van deze berichten in rekening gebracht. De eenheidsprijzen worden jaarlijks vastgesteld op basis van elementen uit de analytische boekhouding.

Inkomstenbronnen

De inkomsten van de Kruispuntbank bestaan thans voornamelijk uit de bijdragen van de twee instellingen van sociale zekerheid die instaan voor de inning van de sociale bijdragen. De bijdragen zijn als volgt verdeeld (bedragen in miljoenen):

Financieringsbijdrage van de instellingen - initiële begroting 2023

Instelling

 

RSZ (90%)

14.384.057 €

RSVZ (10%)

1.598.229 €

TOTAAL

15.982.286 €

In mindere mate beschikt de Kruispuntbank nu ook over inkomsten die bestaan uit de vergoeding van werkzaamheden verricht voor instellingen die geen instellingen van sociale zekerheid zijn.

Begroting

Op basis van de verkregen resultaten wordt een begrotingsontwerp opgesteld ten behoeve van het Beheerscomité, overeenkomstig de ministeriële voorschriften en richtlijnen. Dit ontwerp wordt op 15 oktober van het jaar N-1 ter goedkeuring voorgelegd.

De reglementering van toepassing verplicht de Kruispuntbank ertoe om jaarlijks haar rekeningen af te leggen en het resultaat ervan mee te delen aan haar toezichthoudende overheid. Alvorens de rekeningen meegedeeld worden aan de overheid, worden ze nagekeken door een bedrijfsrevisor aangesteld door de overheid. Het verslag van de revisor wordt overgemaakt aan de overheid. De rekeningen worden dan door de overheid meegedeeld aan het Rekenhof.

Rekeningen met betrekking tot de begrotingsuitvoering 2021 - 2022: ontvangsten

Omschrijving

2021

2022

Toewijzing

14.156.135 €

15.090.868 €

Eigen ontvangsten

2.410.587 €

2.392.344 €

TOTAAL

16.566.722 €

17.483.211 €

Rekeningen met betrekking tot de begrotingsuitvoering 2021 - 2022: uitgaven

Omschrijving

2021

2022

Personeelsuitgaven

2.944.950 €

3.176.226 €

Gewone werkingsuitgaven

1.687.113 €

2.329.489 €

Werkingsuitgaven informatica

11.843.936 €

11.403.046 €

Investeringsuitgaven informatica

- €

74.455 €

Roerende investeringsuitgaven- €34.500 €
Niet-limitatieve uitgaven (belastingen en betwiste)90.725 €141.053 €

Terugbetaling van het begrotingsurplus van het jaar N-1

6.950.401 €

324.441 €

TOTAAL

23.517.125 €

17.483.211 €