Overzicht

Wat zijn de voordelen?

Snelle en correcte verwerking van de dossiers

Een sociale zekerheid die meer dan ooit ten dienste staat van de sociaal verzekerden veronderstelt een snelle en correcte verwerking van de dossiers.

De doorgave van gegevens via het netwerk van de sociale zekerheid verloopt elektronisch.
Heel wat papieren attesten die vroeger uitgewisseld werden, worden aldus vervangen. Er zijn bijgevolg hoe langer hoe minder administratieve formaliteiten.

De informatie circuleert beter en is snel beschikbaar, hierdoor vermindert de wachttijd voor de toekenning van sociale rechten, zoals bijvoorbeeld de betaling van een uitkering.

Administratieve vereenvoudiging

Een beleid van administratieve vereenvoudiging van de verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van de instellingen van sociale zekerheid, dat is het doel van de invoering van het e-governement van de sociale zekerheid.

Dit project kwam tot stand onder de leiding van de RSZ en de KSZ in samenwerking met de instellingen van sociale zekerheid en de sociale partners.

E-government in de sociale zekerheid is gebaseerd op de vaststelling dat de bedrijven in het kader van de sociale zekerheid herhaaldelijk verzocht worden om gegevens mee te delen aan verschillende instellingen van sociale zekerheid, waarbij het dan vaak gaat om identieke gegevens.  Daarbij komt nog dat alle instellingen van sociale zekerheid beschikken over een aantal aangifte- en inlichtingenformulieren die slechts ingevuld kunnen worden aan de hand van lijvige instructies.  Kortom, telkens wordt de werkgever verzocht gegevens in te vullen met betrekking tot de sociaal verzekerden die hij al eerder meegedeeld heeft onder een andere vorm, hetzij in de driemaandelijkse aangifte, hetzij in een ander specifiek aangifteformulier.

Het e-governmentproject van de sociale zekerheid voorziet in de invoering van een elektronische gegevensuitwisseling tussen de werkgevers en de instellingen van sociale zekerheid.  Dit project beoogt een rationalisering van de informatie-inzameling (in principe eenmalige inzameling bij de werkgever), een uniformisering van de instructies en een vermindering van het aantal formulieren.

Het e-government in de sociale zekerheid omvat drie grote luiken :

  • de veralgemening van de elektronische aangifte van tewerkstelling (DIMONA)
  • de veralgemening van een elektronische en multifunctionele aangifte aan de RSZ (DmfA)
  • de vereenvoudiging en informatisering van de aangifte van sociale risico's (DRS)

Een portaal als toegangspunt

Het portaal van de sociale zekerheid is het toegangspunt tot alle online informatie en diensten met betrekking tot de sociale zekerheid. Het is bestemd voor de burgers, de ondernemingen, de werkgevers, de zelfstandigen, de ambtenaren, de professionals van de sociale zekerheid, enz.

Het portaal biedt een overzicht van de doeleinden van elke online dienst en van het vereiste veiligheidsniveau om toegang te krijgen tot de toepassing.  De KSZ is de drijvende kracht van de ontwikkeling ervan en coördineert het informatieve luik.

U kan het portaal van de sociale zekerheid raadplegen op het volgende adres: https://www.sociale-zekerheid.be.

Beveiliging van de informatie

De structuur van het netwerk van de sociale zekerheid vermijdt zoveel mogelijk een gecentraliseerde opslag van de sociale gegevens. De gegevens worden op verschillende plaatsen bewaard bij verschillende instellingen. De KSZ houdt enkel verwijzingen bij naar de plaats waar deze gegevens worden bijgehouden, zonder zelf de gegevens op te slaan. Dankzij dit geheel van verwijzingen is de gegevensuitwisseling mogelijk en wordt gewaarborgd dat enkel de juiste informatie meegedeeld wordt aan de instellingen die deze gegevens echt nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten. Een onrechtmatige toegang tot de KSZ zelf zou dus geen toegang opleveren tot de gegevens van een bepaalde persoon.

Automatische toekenning van rechten

Meer en meer zijn de stromen die bij de Kruispuntbank ontwikkeld worden, gericht op de automatische toekenning van rechten. Aldus zullen sommige categorieën van sociaal verzekerden algemeen specifieke voordelen toegekend krijgen.

Personen met een handicap die een tegemoetkoming krijgen van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid of van een andere instelling van sociale zekerheid en die een bepaald verlies van zelfredzaamheid hebben, kunnen bijvoorbeeld aanspraak maken op bijkomende voordelen buiten de sociale zekerheid. Onder bepaalde voorwaarden krijgen zij automatisch gratis openbaar ve rvoer, een belastingsvermindering, een voorkeurtarief voor gas en elektriciteit, een voorkeurtarief bij maatschappijen voor teledistributie, … dankzij een gegevensstroom tussen de betrokken instellingen van sociale zekerheid en de instelling die het voordeel toekent.

Talrijke instanties buiten het netwerk van de sociale zekerheid kennen specifieke voordelen toe aan personen met een specifiek statuut inzake sociale zekerheid. Het gaat om specifieke, aanvullende rechten ten opzichte van de rechten verbonden met het socialezekerheidsstatuut (zoals het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering). Deze bijkomende rechten worden bijvoorbeeld toegekend in de vorm van belastingverminderingen of -vrijstellingen, specifieke tarieven bij openbare vervoersmaatschappijen, bij gas-, elektriciteits- en telefoonmaatschappijen voor bepaalde categorieën van gepensioneerden of personen met een handicap.

Deze aanvullende rechten worden zoveel mogelijk automatisch toegekend zonder dat de rechthebbenden daarom moeten verzoeken.

Ondersteuning van het onderzoek en het sociaal beleid

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH) werd in 2001 opgericht om op een doeltreffende manier tegemoet te komen aan de aanvragen van de overheidsdiensten en onderzoekscentra voor het krijgen van gegevens die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. Oorspronkelijk is het DWH opgebouwd op basis van gegevens afkomstig van de instellingen van sociale zekerheid, het rijksregister, de KSZ-registers en aangevuld met zelfgedefinieerde begrippen. Na verloop van tijd is het aantal instanties die gegevens leveren toegenomen. De gegevens uit het DWH worden samengevoegd, gecodeerd en anoniem gemaakt. De gegevens worden pas beschikbaar gesteld na onderzoek van het aanvraagdossier en goedkeuring door het Informatieveiligheidscomité.

Daarnaast maakt het DWH veel gevraagde basisstatistieken op en verspreidt die automatisch. Op de site van het DWH kunnen deze statistieken ook aan de hand van 5 webtoepassingen worden geraadpleegd.

De KSZ heeft een neutrale rol ten aanzien van het DWH. Dit betekent concreet dat de KSZ deze gegevens niet inhoudelijk verwerkt. De KSZ is ook niet betrokken bij de analyse of interpretatie van de onderzoeken op basis van de gegevens uit het DWH.

Voor meer informatie: website DWH