Koninklijk besluit van 11 juli 2005

Koninklijk besluit van 11 juli 2005 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid, voor wat betreft de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Artikel 1.

Het koninklijk besluit van 12 augustus 1993 houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid treedt voor de openbare centra voor maatschappelijk welzijn in werking op 1 januari 2005.

Art. 2.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onze Minister van Middenstand en Landbouw, Onze Minister van Werk, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.