Koninklijk besluit van 4 maart 2005

Koninklijk besluit van 4 maart 2005 tot uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor wat betreft hun opdrachten inzake het recht op maatschappelijke dienstverlening, met toepassing van artikel 18 van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid

(Belgisch Staatsblad van 31 maart 2005)

[Gewijzigd bij het koninklijk besluit van 19 september 2019 (Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2019)]

Artikel 1.

§ 1. De [artikelen 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 34, 46 en 53 – gewijzigd bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 19 september 2019 (Belgisch Staatsblad van 2 oktober 2019)] van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, en de in uitvoering van deze artikelen genomen besluiten, zijn van toepassing op de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, voor zover zij instaan voor het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening.

§ 2. Voor de toepassing van § 1:

1° worden de openbare centra voor maatschappelijk welzijn gelijkgesteld met instellingen van sociale zekerheid;

2° worden de gegevens die door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden verwerkt voor het uitvoeren van hun opdrachten met betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening gelijkgesteld met sociale gegevens;

3° wordt het uitvoeren van opdrachten met betrekking tot het recht op maatschappelijke dienstverlening gelijkgesteld met de toepassing van de sociale zekerheid.

Art. 2.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Onze Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Onze Minister van Middenstand en Landbouw, Onze Minister van Werk, Onze Minister van Maatschappelijke Integratie en Onze Minister van Pensioenen zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005.