Koninklijk besluit van 7 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart

Artikel 1.

In artikel 16 van het koninklijk besluit van 26 februari 2014 tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de isi+-kaart, worden de woorden « 31 december 2015 » vervangen door de woorden « 31 december 2016 ».

Art. 2.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 december 2015.

Art. 3.

De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 maart 2016.
FILIP
Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Mevr. M. DE BLOCK