Overzicht

Bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

Algemene informatie

In het kader van de alternatieve financiering van de sociale zekerheid werd een bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid ingevoerd. Deze bijdrage is per fiscaal gezin verschuldigd.

Vallen onder het personeel toepassingsgebied van de bijzondere bijdrage  :

  • de werknemers uit het algemeen of de daarmee gelijkgestelde stelsels die onderworpen zijn aan de sociale zekerheid
  • de mijnwerkers en gelijkgestelde werknemers
  • de zeelieden ter koopvaardij
  • de ambtenaren van de provincies en gemeenten
  • de gerechtigden op geïndexeerde socialezekerheidsuitkeringen

Bepaalde fiscale gezinnen zijn niet onderworpen aan deze bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid. Het gaat om:

  • de gezinnen die uitsluitend bestaan uit zelfstandigen of uit personen die een rust- of overlevingspensioen genieten als zelfstandige
  • de gezinnen die bestaan uit een zelfstandige wiens echtgeno(o)t(e) een minder dan halftijdse activiteit uitoefent als werknemer of daarmee gelijkgestelde

In dat geval wordt de bijzondere bijdrage immers vervangen door een verhoging van de socialezekerheidsbijdragen op de beroepsinkomsten, die worden geïnd door de verzekeringsfondsen voor zelfstandigen.
Het jaarbedrag van de bijzondere bijdrage wordt vastgesteld in functie van het totale fiscale gezinsinkomen.

Het personeel toepassingsgebied van de bijzondere bijdrage behoort tot de verantwoordelijkheid van de sector van de sociale zekerheid. Bovendien is de opbrengst van de bijzondere bijdrage bestemd voor de financiering van de sociale zekerheid.

Gebruik

De sociale zekerheid deelt aan de Administratie van de Ondernemings- en inkomensfiscaliteit (instantie die is belast met de inning van deze bijdrage en met de inschrijving ervan in de belasting van de natuurlijke personen) alle gegevens mee die haar in staat moeten stellen de nodige berekeningen te verrichten voor rekening van de sociale zekerheid.

De KSZ heeft hiertoe een oplossing uitgewerkt op basis van het begrip gerechtigde in de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Dit statuut stemt praktisch volledig  overeen met de groep van personen die aan de bijzondere bijdrage onderworpen zijn. De lijst van deze gerechtigden kan bekomen worden bij de ziekenfondsen, de DIBISS en de HVZ. Uit deze lijst moeten vervolgens worden verwijderd de zelfstandigen in hoofdberoep en de echtgenoten van zelfstandigen die een minder dan halftijdse activiteit als werknemer uitoefenen. Het RSVZ levert de lijst van de zelfstandigen die een verhoogde socialezekerheidsbijdrage verschuldigd zijn, alsmede het bedrag van de betaalde verhoging.

Om de bevolking waarop de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid van toepassing is volledig te dekken en om het aantal anomalieën te beperken werd een andere stroom ontwikkeld.

Op basis van de aangifte aan de RSZ en aan de DIBISS kan aan de hand van deze stroom een lijst worden opgemaakt van de personen die vermoedelijk onderworpen zijn aan de bijzondere bijdrage en die niet zouden zijn meegedeeld in de vorige verzendingen.

Technische documentatie

Stroom A1

Voorwaarde 

Wettelijke referentie

Zie de artikelen 106 tot 127 van de wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 houdende sociale bepalingen