Overzicht

Chronisch zieken

Algemene informatie

Aan chronisch zieken wordt jaarlijks een forfaitaire toelage inzake geneeskundige verzorging toegekend. Deze toelage wordt geregeld door:

  • het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;
  • het ministerieel besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 2 juni 1998 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Als een chronisch zieke wordt beschouwd:

  • een persoon die voldoet aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van een integratietegemoetkoming in de categorie III of IV, bedoeld in artikel 5 van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming;
  • een persoon die beantwoordt aan de afhankelijkheidsvoorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden in de categorie II, III of IV, bedoeld in artikel 3 van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
  • een persoon die recht heeft op een tegemoetkoming voor hulp van derden, toegekend op grond van de wet van 27 juni 1969 betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan de mindervaliden.

Gebruik

De FPD via het Pensioenkadaster en de Directie-Generaal Personen met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid delen met het bericht A023 de volgende gegevens mee:

  • het INSZ van de sociaal verzekerde,
  • het type toegekende uitkering of hulp,
  • de categorie van zelfredzaamheid en
  • de erkenning van zijn statuut.

Deze gegevens worden via het NIC doorgegeven aan de verzekeringsinstellingen. 

Technische documentatie

Stroom A1

Voorwaarde - Beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.