Overzicht

Openbaar vervoer

Algemene informatie 

Het doel van dit project is de toegang tot het openbaar vervoer te vergemakkelijken en het gebruik ervan door gehandicapten aan te moedigen.

Gebruik 

Gratis abonnementen De Lijn

De Vlaamse overheid wenst de drempel naar het openbaar vervoer te verlagen en personen met een handicap aan te moedigen om het openbaar vervoer te gebruiken. Daarom kunnen personen met een handicap die in Vlaanderen wonen gratis met het openbaar vervoer van De Lijn reizen. Wie aangesloten is bij en erkend is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), een tegemoetkoming krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) gerechtigd is op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen en die woonachtig is in Vlaanderen, krijgt een gratis netabonnement thuis opgestuurd. De betrokken personen krijgen van De Lijn automatisch het bericht dat zij recht hebben op een gratis abonnement en krijgen het gratis abonnement via de post opgestuurd. 
De informatieuitwisseling die nodig is voor het uitreiken van het gratis abonnement gebeurt via de elektronische uitwisseling A041 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Maandelijks bezorgen het VAPH, de FOD Sociale Zekerheid en de VDAB een lijst met rechthebbenden aan de KSZ. Op de KSZ worden de dubbels uit de bestanden gezuiverd, waarna ze doorgestuurd worden naar De Lijn. De rechthebbenden hoeven bijgevolg zelf geen attesten meer aan te vragen bij de instellingen die hun dossier beheren.

Tariefverminderingen MIVB

De MIVB is belast met een opdracht van openbare dienstverlening met betrekking tot het vervoer van reizigers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het kader van die opdracht dient ze overeenkomstig het beheerscontract afgesloten tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de MIVB tariefverminderingen toe te kennen aan bepaalde categorieën van rechthebbenden, waaronder met name op basis van het aantal kinderen in een gezin (vanaf twee kinderen), de personen die een leefloon of een equivalent leefloon genieten en ten laste vallen van een OCMW van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woonachtig zijn, alsook de personen te hunnen laste en de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.
De sociale persoonsgegevens die nodig zijn voor de toekenning van tariefverminderingen verkrijgt de MIVB via de online raadpleging STIBSocialInvestigation van KSZ.  Deze dienst laat de MIVB toe om enerzijds het gezinsprofiel van de aanvrager van het verminderd tarief te bepalen en anderzijds om het sociaal profiel te kennen inzake het recht op het (equivalent) leefloon en het recht op verhoogde tegemoetkoming.
 

Technische documentatie

Webservices / batch diensten

  • STIBSocialInvestigation (STIB)

A1 stromen

Voorwaarden - beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentie beraadslaging

Beraadslagingen - De Lijn

Beraadslagingen - MIVB