Overzicht

Werkgeversrepertorium

Algemene Informatie

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) houdt een werkgeversrepertorium bij. In deze gegevensbank worden de basisidentificatiegegevens met betrekking tot de werkgever bewaard alsmede de aanduiding van de werkgeverscategorie waartoe hij behoort. Deze informatie wordt door de werkgever meegedeeld bij zijn inschrijving bij de RSZ, eventuele wijzigingen van deze gegevens worden natuurlijk ook bijgehouden en ook de historiek is beschikbaar. Dit werkgeversrepertorium vormt een belangrijke gegevensbron voor het netwerk beheerd door de KSZ.

De gegevens opgenomen in het werkgeversrepertorium van de RSZ zijn via de KSZ bonnenelektronisch toegankelijk voor andere instellingen van de sociale zekerheid in de mate dat ze deze gegevens nodig hebben voor de vervulling van hun opdrachten. Dit impliceert enerzijds een aanzienlijke administratieve ontlasting voor deze instellingen en de werkgevers en anderzijds verhoogt de kwaliteit van de verkregen informatie. In tegenstelling tot de controles die de KSZ doet wat de toegang betreft tot andere gegevensbanken met behulp van het verwijzingsrepertorium, controleert zij de toegang tot het werkgeversrepertorium niet. Een werkgever is evenwel soms een natuurlijk persoon, deze gegevens zijn niet vrij toegankelijk en toegang wordt dan enkel verleend mits een beraadslaging van de Informatieveiligheidscomité verkregen is.

Vanaf 2003 zijn ook de gegevens van de werkgevers die voormalig onder de sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten ressorteren (de toenmalige RSZPPO) toegankelijk voor de socialezekerheidsinstellingen. Tegelijkertijd is ook het uniek ondernemingsnummer opgenomen in het Werkgeversrepertorium van de RSZ. De gegevensbanken van de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) en het werkgeversrepertorium bevatten dan ook complementaire gegevens.

Gebruik 

Aan de hand van de KSZ-diensten zijn er twee soorten raadplegingen mogelijk:

  • enerzijds kan men een alfabetische opzoeking doen op basis van een gekende naam van een werkgever, om het RSZ-inschrijvingsnummer en het KBO-nummer van de werkgever te achterhalen
  • anderzijds kan men op basis van het RSZ-inschrijvingsnummer of het KBO-nummer meer informatie over de werkgever in kwestie opvragen of de eventuele overboekingen naar een ander RSZ-inschrijvingsnummer opsporen

Bovendien kan het Werkgeversrepertorium ook geraadpleegd worden via een applicatie die wordt gehost op het portaal van de sociale zekerheid waarbij volgende mogelijkheden worden aangeboden:

  • Niet-beveiligde consultatie via het RSZ-inschrijvingsnummer. U krijgt toegang tot de laatste situatie van de werkgever.
  • Beveiligde consultatie via het RSZ-inschrijvingsnummer. U krijgt toegang tot de volledige situatie van de werkgever. 
  • Op basis van de benaming en/of het adres van een werkgever krijgt u toegang tot een overzicht dat overeenstemt met de ingevoerde criteria en vindt zo het RSZ-inschrijvingsnummer of het ondernemingsnummer van de werkgever terug

Technische documentatie

Klassieke A1-stromen 

SSDN-diensten

Voorwaarden – Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Beraadslagingen in verband met werkgeversrepertorium-gegevens