Overzicht

Wettelijke pensioenen

Algemene informatie

De instellingen Federale Pensioendienst (FPD) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) hebben als voornaamste opdrachten

 • de pensioenen berekenen
 • de pensioen betalen
 • erover informeren en communiceren

De Pensioendienst

 • berekent de pensioenen van de werknemers uit de privésector en werknemers van de overheid
 • betaalt de pensioenen als werknemer, ambtenaar en zelfstandige uit

Het RSVZ berekent de pensioenen van de zelfstandigen uit de privésector.

Daarnaast zijn er nog andere instellingen (bv. gemeenten) die hun eigen pensioenen berekenen.  

Gebruik

Voor wie een gemengde loopbaan heeft, worden de gegevens tussen de verschillende pensioeninstellingen uitgewisseld die noodzakelijk zijn om de pensioenrechten juist te kunnen bepalen.

Voor de berekening van een pensioen wordt namelijk rekening gehouden met de volgende elementen

 • de loopbaan in de andere stelsels om de vroegst mogelijke ingangsdatum van het pensioen te bepalen
 • de loopbaanbreuk in de andere stelsels om hun eigen breuk voor het rust- en overlevingspensioen te bepalen (beperking tot de eenheid)
 • de loopbaanbreuk in de andere stelsels om hun eigen breuk betreffende de gescheiden echtgenoot te bepalen (beperking tot de eenheid)
 • de loopbaanbreuk en het pensioenbedrag in de andere stelsels om hun eigen breuk voor het rust- en overlevingspensioen te bepalen (toepassing van het omgezette bedrag)
 • de loopbaanbreuk en het pensioenbedrag in het andere stelsel om na te gaan of betrokkene recht heeft op een minimum rust- en overlevingspensioen en of dit begrensd moet worden
 • de loopbaanbreuk en het pensioenbedrag in de andere stelsels om de cumulatieregels van een overlevingspensioen met andere pensioenen toe te passen
 • de ingangsdatum van het rustpensioen in het andere stelsel dat aanleiding heeft gegeven tot een afgeleid overlevingspensioen om na te gaan of het pensioen in aanmerking komt voor de herwaardering “welzijn”
 • of er kinderen ten laste zijn: de toekenning van het overlevingspensioen hangt in sommige gevallen af van het feit dat betrokkene een kind ten laste heeft; de andere instellingen kunnen al in het bezit zijn van deze informatie. Zo wordt vermeden dat meermaals dezelfde informatie aan betrokkene gevraagd wordt
 • de bedragen toegekend door de andere stelsels om het aandeel van de gescheiden echtgenoot te bepalen
 • het bedrag dat overeenstemt met bepaalde perioden in andere stelsels
 • de bedragen toegekend in de andere stelsels om het minimum gewaarborgd pensioenbedrag te bepalen
 • de bedragen toegekend in de andere stelsels voor de toepassing van het absolute pensioenplafond
 • de bedragen toegekend in de andere stelsels voor de jaren die bij de berekening van het pensioen van de gescheiden echtgenoot in aanmerking werden genomen

Voor wie vakantiegeld ontvangt uit verschillende pensioenregelingen moet men rekening houden met alle bedragen van het vakantiegeld. De Pensioendienst verzameld deze gegevens en stelt ze ter beschikking van alle instellingen die een pensioen uitbetalen.

Elke betalende pensioeninstelling moet de Pensioendienst inlichten:

 • wanneer een persoon op pensioen gaat
 • welk type pensioen betaald wordt (bv. rustpensioen, overlevingspensioen, …)  
 • het bedrag van het pensioen

Deze informatie wordt bijgehouden in het pensioenkadaster.

De Pensioendienst stelt deze informatie uit het pensioenkadaster ter beschikking van de instellingen van de sociale zekerheid.  Wanneer een persoon een pensioen ontvangt bij meerdere pensioeninstellingen, wordt de informatie over inhoudingen overgemaakt aan de verschillende pensioeninstellingen.

Technische documentatie

Webservice

Voorwaarden - Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.