Structuur van de webtoepassing

Via deze webtoepassing kan men socio-economische statistieken opvragen met betrekking tot de gezinnen samengesteld uit personen die opgenomen zijn in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het gaat in grote lijnen om de populatie die in België gedomicilieerd is. Voor een exacte beschrijving van de populatie die in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming geregistreerd is, raadpleeg structuur/populatie in "Over het datawarehouse".

Deze webtoepassing laat toe statistieken op te vragen over de gezinnen in functie van diverse variabelen, die ingedeeld kunnen worden in drie groepen:

 • gegevens met betrekking tot de gezinssamenstelling
 • persoonlijke kenmerken van de referentiepersoon en van de partner
 • gegevens met betrekking tot de socio-economische statussen

Het eerste uitgangspunt is het gezin, waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de volgende gezinsconfiguraties:

 • Gehuwd koppel met kind(eren)
 • Gehuwd koppel zonder kinderen
 • Niet-gehuwd samenwonend koppel met kind(eren)
 • Niet-gehuwd samenwonend koppel zonder kinderen
 • Eenoudergezin
 • Gezin bestaande uit één enkele persoon
 • Ander gezin / onbekend
 • Collectief gezin

Het tweede uitgangspunt is de geografische entiteit. Het kan gaan om het land of om één of meerdere regio's.

Toelichting van de variabelen en de cijfers

Gegevens met betrekking tot de gezinssamenstelling

Voor elk gezin kunnen de volgende cijfers worden opgevraagd:

 • aantal gezinsleden
 • aantal volwassenen (ouder dan 18 jaar)
 • aantal jongvolwassenen (tussen 18 en 24 jaar)
 • aantal kinderen (jonger dan 18 jaar)

Het is ook mogelijk om de leeftijd van het jongste kind in het gezin op te vragen. De leeftijd wordt uitgedrukt in klassen.

Persoonlijke kenmerken van de referentiepersoon en van de partner

De persoonlijke kenmerken van de referentiepersoon en van de partner omvatten hun geslacht, hun leeftijd (in klassen) en hun nationaliteit (in klassen).

Bij de opsplitsing in klassen van de nationaliteit wordt België afzonderlijk beschouwd.

De leeftijd wordt opgesplitst in klassen. Er bestaat een globale opsplitsing en een gedetailleerde opsplitsing.

Het geslacht en/of de leeftijdsklasse kunnen de waarde "onbekend" aannemen, aangezien de webtoepassing het resultaat is van de koppeling van administratieve gegevensbanken volgens het principe van de authentieke bron. De harmonisering van deze bronnen is nooit perfect, dit verklaart waarom het geslacht of de leeftijd voor sommige personen onbekend zijn.

Gegevens met betrekking tot de socio-economische statussen

Dit gedeelte kan worden opgedeeld in twee rubrieken. Een eerste rubriek heeft betrekking op de arbeidsmarktpositie van de gezinsleden, de tweede rubriek heeft betrekking op het inkomen.

Rubriek 1 - Arbeidsmarktposities

De toepassing biedt variabelen aan die per gezin informatie geven over het aantal:

 • werkenden
 • werklozen
 • inactieven

Een andere variabele geeft de werkintensiteit ("work intensity"). De WI wordt berekend op jaarbasis. Maandelijks wordt het arbeidsvolume van alle gezinsleden op beroepsactieve leeftijd (i.e. tussen 18 en 59 jaar) geanalyseerd en dit wordt dan vergeleken met het potentiële arbeidsvolume op gezinsniveau (m.a.w. als alle gezinsleden op beroepsactieve leeftijd gedurende één jaar voltijds zouden werken). De studenten worden niet in aanmerking genomen bij de berekening. De WI wordt uitgedrukt in percentages.
Voor meer informatie over de notie WI raadpleeg de methodologische nota.

Rubriek 2 - Gegevens met betrekking tot het inkomen

De toepassing laat toe variabelen op te vragen met betrekking tot de verschillende soorten inkomsten binnen het gezin, het kan gaan om inkomsten uit werk, uitkeringen of een combinatie van deze twee inkomensbronnen. Elk inkomen wordt gecumuleerd voor alle gezinsleden. Deze informatie wordt uitgedrukt in klassen.

Het is ook mogelijk om het inkomenspercentage dat elk gezinslid bijdraagt te kennen, zowel voor de referentiepersoon, de partner als de andere gezinsleden. Als verschillende "andere gezinsleden" een inkomen aanbrengen, dan wordt deze som gecumuleerd.

Voor meer informatie over de inkomensnotie, raadpleeg de methodologische nota.

Beschikbaarheid van de gegevens

Het aanbod van gegevens in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming is niet statisch: bepaalde variabelen kunnen toegevoegd worden en vervolgens weer verdwijnen. In de webtoepassing kan het aanbod aan variabelen ook evolueren doorheen de tijd. De webtoepassing werd zo ontworpen dat ze de variabelen toont die beschikbaar zijn voor het gekozen trimester.

Sommige instellingen stellen hun gegevens sneller ter beschikking van het datawarehouse. Bijgevolg worden niet alle variabelen op hetzelfde ogenblik geregistreerd in de webtoepassing. Dit verklaart waarom de eerste versie van een nieuw jaar niet alle variabelen zal bevatten. Geleidelijk aan worden er nieuwe, geactualiseerde versies van de toepassing aangeboden naarmate de bronnen in het datawarehouse geïntegreerd worden.

Gebruik van de toepassing

U dient eerst het jaar in te geven. Vervolgens maakt u een keuze uit de lijst van regio's. U kan verschillende regio's tegelijkertijd kiezen. Daarna kan u het type huishouden kiezen. Tenslotte kan u een keuze maken uit de andere variabelen.

Indien u wenst dat de variabelen ook effectief worden weergegeven in de gevraagde tabel, dient u "Weergeven in het resultaat" aan te vinken.

De documentatie kan ook geconsulteerd worden tijdens het werken met de webtoepassing.

De webtoepassing starten

Aansprakelijkheid

Deze webtoepassing werd opgesteld op basis van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming. Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming is een samenwerkingsverband tussen het AHOVOKS, het ARES, AVIQ, de CREF, FAMIFED, FEDRIS, de FOD Buitenlandse Zaken, de FOD SZ, de FPD, de KBO, de KSZ, het Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, het NIC, de POD Maatschappelijke Integratie, het RIZIV, de RJV, het RSVZ, de RSZ, de RVA, Sigedis, STATBEL, het VAPH, de VDAB/FOREM/Actiris/ADG, de VSB en de VUTG. Het Steunpunt Werk van de KU Leuven, het Centre METICES (METICES) van de ULB en het Centrum voor Sociologisch Onderzoek (CESO) van de KU Leuven verlenen wetenschappelijke ondersteuning.

De voormelde deelnemende instellingen van sociale zekerheid hebben de gegevens met de nodige zorgvuldigheid samengebracht. Ze kunnen echter op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele foutieve informatie die desondanks in deze webtoepassing zou zijn opgenomen.