Bron DWH_Fedris_FAT_AT_67

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

De arbeidsongevallen in de publieke sector vallen meestal onder de wet van 3 juli 1967 en hebben voornamelijk betrekking op de statutaire ambtenaren van de publieke instellingen. Voor hen is de publieke instelling zelf verzekeraar. Soms nemen publieke instellingen echter zelf ook een private verzekeraar aan als mandataris. Deze wordt ook de herverzekeraar genoemd en staat dan in voor de regeling van de arbeidsongevallen. Voor deze groep is er in geval van ongeval ook altijd een aangifte van arbeidsongeval. In beide gevallen moeten de arbeidsongevallen aangegeven worden aan het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris). Fedris heeft als opdracht de uitoefening van controle ten opzichte van werkgevers en verzekeraars met betrekking tot arbeidsongevallen (en beroepsziekten) en is in sommige gevallen (bijvoorbeeld voor werknemers uit de koopvaardij of vissenkwekerij) zelf verzekeraar. Verder neemt Fedris in sommige gevallen (bijvoorbeeld voor slachtoffers die niet verzekerd zijn) de vergoedingen ten laste, alsook bijkomende uitkeringen.

Het statutaire personeel van de publieke instellingen zijn gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk.

De contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven zijn sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector en behoren dus niet tot de arbeidsongevallen in de publieke sector. Ook het statutair personeel van HR-Rail (onderworpen aan het "Algemeen Reglement voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten", wet van 23 juli 1926) en de militairen en de daarmee gelijkgestelden (onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen van 5 oktober 1948) kennen een andere regeling en hun gegevens moeten als zodanig niet worden doorgegeven aan Fedris.

Elk arbeidsongeval moet binnen acht kalenderdagen worden aangegeven door de werkgever. De werknemer of een van zijn gezinsleden kunnen het ongeval ook aangeven. De aangifte moet gebeuren met een speciaal formulier waaraan een medisch getuigschrift wordt toegevoegd en moet worden verstuurd naar de verzekeraar.

De door Fedris geleverde bestanden bevatten gegevens over de arbeidsongevallen die sedert 2014 werden overgemaakt door de werkgevers uit de publieke sector. Deze gegevens betreffen uitsluitend het statutair personeel uit de publieke sector (wet van 3 juli 1967).

De informatie heeft betrekking op verschillende aspecten van de arbeidsongevallen, zoals het beroep en de anciënniteit van de persoon op het moment van het arbeidsongeval, gegevens over de werkgever (activiteitssector, grootte, ...), het ongeval zelf, de omstandigheden van het ongeval, het soort ongeval en over de gevolgen van het ongeval.

Het gegevensbestand DWH_Fedris_FAT_AT_67 bevat informatie over het slachtoffer van het ongeval en over de kenmerken van het ongeval.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate de aangiften ingediend worden. Fedris levert jaarlijks een bestand. Het betreft de arbeidsongevallen die sedert 2014 werden overgemaakt.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het ongeval. Op de dag van het ongeval heeft het slachtoffer, in voorkomend geval, recht op een uitkering voor inkomensverlies. De periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid - zo die er is - begint immers pas te lopen vanaf de volgende dag.

Bijzonderheden/opmerkingen

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

Links

https://fedris.be/fr