Bron DWH_Fedris_FAT_AT_ITT_ITP

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_Fedris_FAT_AT_ITT_ITP

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Coverage/scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas, zoals bepaald door de wet van 10 april 1971. De arbeidsongevallen in de publieke sector vallen meestal onder de wet van 3 juli 1967 en hebben voornamelijk betrekking op de statutaire ambtenaren van de publieke instellingen. Voor hen is de publieke instelling zelf verzekeraar. Soms nemen publieke instellingen echter zelf ook een private verzekeraar aan als mandataris. Deze wordt ook de herverzekeraar genoemd en staat dan in voor de regeling van de arbeidsongevallen. Voor deze groep is er in geval van ongeval ook altijd een aangifte van arbeidsongeval. In alle gevallen moeten de arbeidsongevallen aangegeven worden aan het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris). Bij een aangifte van een arbeidsongeval is er een opvolging door de arts van de verzekeraar (indien de publieke instelling zelf verzekeraar is, volgt MedEx het ongeval op). Daarbij kan (1) het arbeidsongeval onmiddellijk aanvaard worden, waarbij er direct een vergoeding wordt uitgekeerd. Er kan ook (2) een oordeel van twijfel bestaan, waarbij er een medisch onderzoek wordt opgestart en waarbij het ziekenfonds van het slachtoffer en Fedris onmiddellijk betrokken worden. Het ziekenfonds zal de arbeidsongeschiktheid dan tijdelijk vergoeden. Indien de verzekeraar het ongeval naderhand aanvaard, betaalt deze het ziekenfonds terug. Tot slot kunnen (3) de feiten ook geweigerd worden, waarbij Fedris en het ziekenfonds van het slachtoffer eveneens onmiddellijk betrokken worden. Fedris kan dan een onderzoek instellen. In geval van betwisting, kan er eveneens naar de arbeidsrechtbank gestapt worden.

Een persoon kan vervolgens, indien deze tijdelijk of permanent niet de mate van arbeidsgeschiktheid heeft die hij of zij voor zijn of haar ongeval had, in tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid belanden. 

Alle werknemers, ook het huispersoneel, en het statutaire personeel van de publieke instellingen is gedekt tegen arbeidsongevallen en ongevallen op weg van en naar het werk.

Naast de werknemers uit de privésector, zijn "de contractuele personeelsleden van de autonome overheidsbedrijven zijn sinds 2003 onderworpen aan de wet van 10 april 1971 op arbeidsongevallen in de privésector. Het personeel van de openbare diensten (vastbenoemden, stagiairs, tijdelijken, hulppersoneel of personeel onder arbeidsovereenkomst) valt onder de wet van 3 juli 1967. Zelfstandigen vallen niet onder deze reglementeringen. Ook het statutair personeel van HR-Rail (onderworpen aan het "Algemeen Reglement voor de arbeidsongevallen, de ongevallen op de weg naar en van het werk en de beroepsziekten", wet van 23 juli 1926) en de militairen en de daarmee gelijkgestelden (onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de vergoedingspensioenen van 05 oktober 1948) kennen andere regelingen en hun gegevens moeten als zodanig niet worden doorgegeven aan Fedris. 

Het gegevensbestand DWH_Fedris_FAT_AT_ITT_ITP geeft op overzichtelijke wijze aan onder welke regeling een slachtoffer valt. Deze kan, enerzijds, voorkomen in het bestand met betrekking tot (1) de arbeidsongevallen (DWH_Fedris_FAT_AT_67), (2) de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (DWH_Fedris_FAT_ITT_67) en/of (3) de permanente arbeidsongeschiktheid (DWH_Fedris_FAT_ITP_67) onder de wetgeving van 3 juli 1967 betreffende het statutair personeel van de publieke instellingen, of anderzijds, in het bestand met betrekking tot (1) de arbeidsongevallen (DWH_Fedris_FAT_AT_71), (2) de periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid (DWH_Fedris_FAT_ITT_71) en/of (3) de permanente arbeidsongeschiktheid (DWH_Fedris_FAT_ITP_71) onder de wetgeving van 10 april 1971 betreffende de werknemers uit de privésector.

Periodiciteit

De informatie wordt geregistreerd naarmate deaangiften ingediend worden. Fedris levert jaarlijks een bestand. Het gaat om de dossiers voor arbeidsongevallen, periodes van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of permanente arbeidsongeschiktheid voor de arbeidsongevallen vanaf 2014.

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Eenzelfde persoon kan meer dan één dossier hebben.

Structuur

De informatie wordt toegewezen aan het referentiekwartaal op basis van de datum van het arbeidsongeval, het begin van de periode van tijdelijke arbeidsongeschiktheid of de aanwezigheid van een permanente arbeidsongeschiktheid.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Links

http://fedris.be/fr