Bron DWH_FEDRIS_indemnités_assureurs

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Naam

DWH_FEDRIS_indemnités_assureurs

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - ∞

Coverage/scope

Elke privé-werkgever dient een verzekering tegen arbeidsongevallen af te sluiten bij een erkende verzekeringsmaatschappij of bij een erkende gemeenschappelijke verzekeringskas. Het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s (Fedris) heeft als opdracht de uitoefening van de controle op deze verzekeraars.

Deze bron bevat informatie over vergoedingen die door de verzekeraars aan FEDRIS worden doorgestort in het kader van het artikel 42bis van de arbeidsongevallenwet van 10.04.1971.

De verzekeringsonderneming stort periodiek forfaitaire bedragen die kunnen gecumuleerd worden met het pensioen en die niet werden gekapitaliseerd. Deze stortingen moeten twee weken voor het einde van de maand worden uitgevoerd.

Het bedrag dat het Fonds is verschuldigd aan de begunstigde is het ontvangen bedrag vermeerderd met de herwaarderingscoëfficienten.

 

Periodiciteit

Jaarlijks

Observatie eenheid

De basiseenheid is het dossier met betrekking tot de aangifte van een arbeidsongeval.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

Eenzelfde persoon kan meer dan één ongevallendossier hebben.

Links

/