Naam instelling

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

Naam

DWH_ONAFTS

Geldigheidsperiode

01/01/1997 - 30/06/2014

Coverage/scope

De gegevens van de RKW zijn afkomstig uit het Kadaster van de Kinderbijslag. Dit kadaster is een repertorium dat de persoonsgegevens bevat van de sociaal verzekerden in de kinderbijslagdossiers die worden beheerd door de RKW, de kinderbijslagfondsen en de openbare instellingen die de gezinsbijslag zelf betalen aan al of een deel van hun personeelsleden.

Periodiciteit

 • De gegevens van RKW worden jaarlijks aan KSZ geleverd. Ze worden toegewezen aan trimesters aan de hand van de variabelen begin- en einddatum van betaling.
 • De RKW gegevens zijn beschikbaar in het DWH AM&SB vanaf 1997.

Observatie eenheid

Elk individu die actor is in een kinderbijslagdossier als rechthebbende, bijslagtrekkende of rechtgevend kind.

Structuur

Via de variabele 'dossiernummer' kunnen rechthebbende, bijslagtrekkende en rechtgevend kind aan elkaar gekoppeld worden. Indien er in één dossier verschillende bijslagtrekkenden en verschillende rechtgevende kinderen zijn, is het niet mogelijk om te bepalen wie bijslagtrekkende is van welk kind.

Bijzonderheden/opmerkingen

 • Sinds 1 juli 2014 zijn er geen verschillende regels meer voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren. Er is nu een algemeen gezinsbijslagstelsel. FAMIFED, het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag, is de centrale overheidsdienst voor de gezinsbijslag. Deze gegevens zijn beschikbaar in de bron DWH_FAMFED.I
 • Het Kadaster van de Kinderbijslag is operationeel vanaf juli 2004 en vervangt het Repertorium dossiers in onderzoek (RIO) dat in 1999 werd gecreëerd en het Nationaal Repertorium van de Kinderbijslag (NRK) dat sinds 1993 bestond.
 • Het Kadaster van de Kinderbijslag bevat gegevens met betrekking tot kinderbijslagen die worden uitbetaald aan bijslagtrekkenden van (1) stelsel voor werknemers, (2) stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag, (3) overheidsinstellingen of bepaalde categorieën van overheidspersoneel waarvan kinderbijslagen betaald worden door RKW, (4) RSZPPO, (5) De Post, (6) NMBS en (7) CDVU.
 • De gegevens van RKW zijn betrouwbaar, maar er blijven wel een aantal knelpunten bestaan. Ten eerste is er geen link tussen rechtgevend kind en bijslagtrekkende mogelijk indien er meerdere bijslagtrekkenden en meerdere rechtgevende kinderen zijn in één dossier. Ten tweede zijn gehandicapte of geplaatste kinderen niet te herkennen op basis van het bestand DWH_ONAFTS. Ten derde zijn de dossiers in het stelsel van de gewaarborgde gezinsbijslag (die volledig ten laste zijn van de begroting van de werknemersregeling) slechts te herkennen vanaf 2008 (via de variabele "bureau").
 • In de overheidssector bestaat er geen centrale organisatie die gezinsbijslagen beheert. Ambtenaren krijgen kinderbijslag volgens dezelfde wetgeving als die voor werknemers. Een belangrijk verschil is wel dat overheidspersoneel recht heeft op kinderbijslag voor elk kind dat jonger is dan 21 jaar, terwijl er in de kinderbijslagregeling voor werknemers een onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag bestaat tot de leeftijd van 18 jaar. Openbare instellingen kunnen zelf hun kinderbijslagen betalen (meestal voor statutair personeel) of de betaling (ten laste van hun eigen begroting) delegeren aan RKW of een kinderbijslagfonds (meestal CDVU).
 • De openbare instellingen die zelf hun kinderbijslag betalen waren bij de oprichting van het Kadaster in juli 2004 nog niet opgenomen in het Kadaster/DWH AM&SB. De programmawet van 20 juli 2006 verplichtte deze overheidsinstellingen echter hun gegevens in het Kadaster te integreren tegen 1 april 2007. Aangezien de openbare instellingen deze wettelijke verplichting niet allen waren nagekomen, voorzag de programmawet van 27 april 2007 dat de RKW de kinderbijslagen zou uitbetalen voor de overheidsinstellingen die op 1 oktober 2008 hun gegevens nog niet hadden geïntegreerd in het Kadaster. Aan deze nieuwe verplichting werd ook niet door alle overheidsinstellingen voldaan waardoor niet alle rechtgevende kinderen uit de overheidssector zijn opgenomen in het Kadaster/DWH AM&SB.
 • Vanaf 1 april 2007 en 1 oktober 2008 is er een stijging van de populatie zichtbaar in het Kadaster/DWH AM&SB, maar deze stijging leidt er niet toe dat de volledige populatie van rechtgevende kinderen uit de overheidssector is opgenomen in het Kadaster/DWH AM&SB. Dit zal pas het geval zijn wanneer alle overheidsinstellingen hun gegevens hebben geïntegreerd in het Kadaster. CDVU heeft er in 2004 voor gekozen niet meer deel te nemen aan het Kadaster van Kinderbijslag. Vanaf 1 april 2007 is iedere openbare instelling echter verplicht om de gegevens van zijn kinderbijslagdossiers te integreren in het Kadaster. De gegevens van CDVU ontbreken dus voorlopig voor de periode van juli 2004 tot en met maart 2007.
 • Momenteel zijn ook geen gegevens geïntegreerd over de rang van het kind of de bedragen van de toegekende kinderbijslagen.
 • Bij werknemers en overheidspersoneel wordt het recht op kinderbijslag trimestrieel vastgesteld. Wanneer een recht op kinderbijslag bestaat in een referentiemaand, dan blijft dit recht bestaan voor het lopende trimester en het daaropvolgende trimester, tenzij het recht een einde neemt.
 • Het is niet mogelijk om op basis van het bestand DWH_ONAFTS te achterhalen om welke type gezinsbijslag het gaat (gewone kinderbijslag, wezenbijslag, sociale toeslag, verhoogde kinderbijslag, kraamgeld e.d.).

Links

/