Bron DWH_ONSSAPL_Statbase

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten

Naam

DWH_ONSSAPL_Statbase

Geldigheidsperiode

01/01/2005 - 31/12/2016

Coverage/scope

Sinds 2005 is de STATPLUS-aangifte vervangen door de DMFA-aangifte. Het is een trimestriële aangifte van de werkgevers van de lokale overheden. De nieuwe DMFA-aangifte is multifunctioneel, wat betekent dat ze niet enkel dient voor de berekening van de verschuldigde socialezekerheidsbijdragen, maar ook gebruikt wordt door de instellingen die belast zijn met de betaling van de prestaties inzake sociale zekerheid (ziekteverzekering, werkloosheid, pensioenen, arbeidsongevallen, beroepsziekten, kinderbijslag en jaarlijkse vakantie der werknemers). De RSZPPO levert vier bestanden:

  • DWH_ONSSAPL_Statbase is het hoofdbestand. Het bevat gegevens van de arbeidsprestaties van alle werknemers die worden aangegeven bij de RSZPPO.
  • DWH_ONSSAPL_StatbaseF geeft het detail van de persoonlijke en patronale bijdrageverminderingen per code.
  • Het werkgeversrepertorium, DWH_ONSSAPL_Employeurs, bevat gegevens op het niveau van de werkgever.
  • Het bestand met bijdragen niet gebonden aan een natuurlijk persoon, DWH_ONSSAPL_CUPPO, geeft zicht op de bijdragen op het niveau van de werkgever

Periodiciteit

De RSZPPO-gegevens van DWH_ONSSAPL_Statbase, DWH_ONSSAPL_StatbaseF en DWH_ONSSAPL_CUPPO worden per kwartaal geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZPPO-gegevens van het werkgeversrepertorium (DWH_ONSSAPL_Employeurs) worden één keer per jaar geleverd en ingeladen in het Datawarehouse. De RSZPPO levert gegevens aan het Datawarehouse sinds 01/01/1997.

Observatie eenheid

De observatieeenheid van DWH_ONSSAPL_Statbase is de tewerkstellingslijn.

Structuur

Van de bestanden die RSZPPO levert is DWH_ONSSAPL_Statbase het hoofdbestand. Een persoon kan één of meerdere jobs hebben, waarbij een job gedefinieerd is als een unieke combinatie tussen een INSZ-nummer en een werkgeversnummer. Bij eenzelfde werkgever kan een persoon één of meerdere werknemerslijnen hebben. Dit is het niveau waarop de bijdragen berekend worden. De sleutel voor deze werknemerslijn is de werknemerscode (arbeider, bediende, gesco, ...) en de werkgeverskengetallen. Werknemers die bijvoorbeeld prestaties hebben geleverd onder verschillende werknemerscodes kunnen meerdere werknemerslijnen hebben. Binnen de werknemerslijn vinden we één of meerdere tewerkstellingslijnen. Deze tewerkstellingslijn wordt uniek geïdentificeerd door de combinatie van variabelen "WrPid" en "Occupation Sequence Number". Alle tewerkstellingslijnen met eenzelfde waarde voor de variabele "WrPid" vormen de informatie over één en dezelfde werknemerslijn.

Elke werknemerslijn heeft één lijn die de hoofdlijn is, gekenmerkt door een waarde "Y" voor de variabele "pp_rrnmc" en nul, één of meerdere nevenlijnen, gekenmerkt door de waarde "N" voor de variabele "pp_rrnmc". Voor gegevens die betrekking hebben op lonen, bijdragen en arbeidsvolumes, wordt steeds de som gemaakt van alle tewerkstellingslijnen binnen alle werknemerslijnen. Voor de andere gegevens wordt alleen de waarde genomen op de hoofdlijn.

Om na te gaan of de job nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, moet gebruikt worden gemaakt van de variabele R_Exclus. Een waarde "I" op de hoofdlijn betekent dat de job nog bestaat op de laatste dag van het kwartaal, een waarde "O" dat ze niet meer bestaat op de laatste dag van het kwartaal.

Een persoon kan echter meerdere jobs (dit betekent bij verschillende werkgevers) hebben. Binnen de RSZPPO wordt de belangrijkste job aangeduid door de variabele pp_rrn = 'Y'.

De bestanden DWH_ONSSAPL_Statbase en DWH_ONSSAPL_StatbaseF worden met elkaar gelinkt op het niveau van 1) de tewerkstellingslijn aan de hand van de combinatie van de variabelen 'WrPid' en 'OccupationSequenceNbr' en op het niveau van 2) de werknemerslijn aan de hand van de variabele 'WrPid'. Vooraleer de bestanden aan elkaar gelinkt worden, moeten er in ieder bestand aggregaten worden berekend om te komen tot gegevens op het niveau van de tewerkstellingslijn en de werknemerslijn.

Het werkgeversrepertorium en het bestand DWH_ONSSAPL_CUPPO wordt aan DWH_ONSSAPL_Statbase gelinkt aan de hand van de variabele 'Matric' (in het werkgeversrepertorium wordt deze variabele het inschrijvingsnummer RSZPPO genoemd), maar voorlopig nog niet via het KBO-nummer.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Door de verandering naar de DMFA-aangifte in 2005 is er een statistische breuk tussen 2004 en 2005.
  • Vanaf het 1ste kwartaal 2005 tot het 3de kwartaal 2007 doet elke juridische werkgever slechts één aangifte onder één werkgevernummer. De vroegere ontdubbelingsnummers (bvb voor een OCMW-ziekenhuis bestaan niet meer).
  • Indien een werkgever werknemers in meerdere activiteitstakken tewerkstelt, kan dit via de NACE-code van de werknemer (naceocc) aangeduid worden. Niet alle werkgevers geven echter dezelfde mate van detail. Bij inwerkingtreding van de NACE-code op niveau van de vestigingseenheid kan dit verholpen worden.
  • De overgang naar DMFA creëert nieuwe mogelijkheden: er zijn nieuwe variabelen beschikbaar en de registratie van onder meer arbeidsprestaties, arbeidsvolume en plaats van tewerkstelling gebeurt exacter. Door de problemen met de invoering van het KBO-vestigingsnummer zijn de plaats van tewerkstelling en de variabelen rond de vestigingen echter slechts ten vroegste beschikbaar vanaf het 4de kwartaal 2007.

Links

http://www.onssapl.fgov.be