Bron DWH_RN_BCSS_BisTer_Deces

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

Rijks- en KSZ-register

Naam

DWH_RN_BCSS_BisTer_Deces

Geldigheidsperiode

31/12/1998 - ∞

Coverage/scope

  • Overlijdensbestand

De variabele overlijdensdatum (d_overl) is opgenomen in een apart overlijdensbestand. In dit bestand wordt ook de geboortedatum en het geslacht hernomen. Het betreft hier maar één bestand, dat telkens bij de opname van de nieuwe bestanden met Rijks- en KSZ-registergegevens wordt aangevuld. Het jaartal van opname is tevens opgenomen als een variabele in het bestand. Het valt voor dat een persoon meerdere malen voorkomt, soms met een verschillende overlijdensdatum. In dat geval wordt in de basistoepassingen gewerkt met de minst recente datum.

Periodiciteit

De persoonskenmerken uit het Rijksregister worden eenmaal per jaar ingelezen en blijven gedurende dat jaar ongewijzigd. Het gaat telkens om een momentopname, namelijk de persoonsgegevens met betrekking tot de situatie op 31 december, 24.00u van dat jaar (of preciezer, 1 januari van het volgende jaar). De Rijksregistergegevens zijn beschikbaar vanaf 1 januari 1998.

Observatie eenheid

De observatie-eenheid is het individu.

Structuur

/

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Er is een belangrijk onderscheid tussen 3 periodes : de periode 1997-2002, de periode 2003-2009 en de periode vanaf 2010. Omdat in 2003 de scope van het Datawarehouse verruimd is met een groot aantal bronnen, is ook de basis van de opzoeking in het Rijks- en KSZ-register verruimd. Dit betekent dat voor de periode 1997-2002 de jaarlijkse bestanden met persoonskenmerken uit het Rijks- en KSZ-register enkel gebaseerd zijn op een inputlijst van de zes oorspronkelijke databronnen van het Datawarehouse, met name het RIZIV, de RKW, het RSVZ (met inbegrip van het deel kinderbijslagen vanaf 2000), de RSZ, de RSZPPO en de RVA. Sinds 2003 is de inputlijst voor de jaarlijkse bestanden met persoonskenmerken uit het Rijks- en KSZ-register gebaseerd op (quasi) alle databronnen van het Datawarehouse. Sinds 1 januari 2004 is de inputlijst niet altijd samengesteld op basis van dezelfde lijst van instellingen die data aanleveren aan het Datawarehouse. Zo ontbreekt het FAO voor de editie 1 januari 2006 en 1 januari 2007 (omdat het op die moment nog moest worden ingeladen), maar het inventarisbestand van CIMIRe werd dan weer wel opgenomen in de editie 1 januari 2007). Dit heeft te maken met beschikbaarheid en de druk om niet al te lang te wachten met het inladen van het bestand. Wanneer één of andere bron te lang achterblijft op de andere bronnen, moet bepaald worden of de populatie van deze bron nog moet meegenomen worden in de inputlijst voor de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium. Vanaf 1 januari 2006 wordt ook de populatie van het minirn toegevoegd aan de inputlijst. Dat maakt dat de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium vanaf 1 januari 2006 de bevolking wonend in België (quasi) helemaal meedeelt. Er zijn nog enkele onzuiverheden mogelijk, omdat het minirn in feite niet de situatie weergeeft van de bevolking op 1 januari van het jaar T, maar eerder van halfweg december van het jaar T-1. Het minirn wordt geüpdatet vanuit de mutaties die het Rijksregister stuurt naar de KSZ. Telkens er wijzigingen zijn bij het Rijksregister, worden deze meegedeeld aan de KSZ. Tot oktober 2007 gebeurde dat opsturen wekelijks, daarna dagelijks. Bovendien hebben gemeenten maximumtermijnen om gegevens in te voeren in het Rijksregister. Zo kan de aanmaak van een rijksregisternummer voor een pasgeborene tot 20 dagen duren. Een gevolg hiervan is dat de rijksregistergegevens afkomstig van de Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium nog steeds niet de volledige Belgische bevolking omvatten, ondanks de input van het minirn. Volgende voorbeelden illustreren dit :
  • de nieuw-geborenen van de laatste weken van december ontbreken gedeeltelijk in het minirn. Deze worden dan opgevangen via de bestanden van de RKW, tenzij het kind buiten het gezichtsveld van die instelling valt (bv. CDVU).
  • een alleenstaande persoon die in de laatste weken van december naar België verhuist, en geen band heeft met de Belgische sociale zekerheid.

Voorts kan ook nog het volgende vermeld worden :

  • In de editie van 1 januari 1998 is de populatie van de RVA niet opgenomen in de inputlijst.
  • De variabele 'woonplaats' wordt opgenomen tot op het niveau van de statistische sector voor de gegevens afkomstig uit het Rijksregister en tot op het niveau van het land voor de gegevens afkomstig uit het KSZ-register.
  • De variabelen met betrekking tot het gezin (relatie (t.a.v. de referentiepersoon), LIPRO, type huishouden, INSZ referentiepersoon en geslacht van referentiepersoon) worden enkel opgenomen voor de gegevens afkomstig uit het Rijksregister.

Vanaf 2010 is er een fundamenteel hervorming : er wordt nog steeds gewerkt met een inputlijst, maar de populatie wordt dan niet meer afgebakend op basis van de bestanden van de instellingen die data aanleveren aan het Datawarehouse, maar rechtstreeks via het minirn en het KSZ-register. Dit heeft als gevolg dat de populatie uit het KSZ-register is opgenomen in het Datawarehouse

Door onzuiverheden in de minirn bevat het bestand met overledenen soms overledenen die niet het afgelopen jaar gestorven zijn, maar veel eerder. Het jaar 2011 is een jaar met veel dergelijke gevallen. Vanaf 2010 bevat het bestand met overledenen alle overledenen in België, daarvoor was dat niet het geval.

Links

http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=2461&L=1