Bron DWH_SPFSS_RHT

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

FOD Sociale Zekerheid

Naam

DWH_SPFSS_RHT

Geldigheidsperiode

01/01/2002 - ∞

Coverage/scope

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Directie-generaal Personen met een handicap, beheert zelf alle dossiers inzake de tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Het gaat hier om de dossiers die vallen onder de wetgeving i.v.m. inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming (IT/IVT), tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) en de oude wetgeving inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden (gewone en bijzondere tegemoetkomingen). De taak van de DG Personen met een handicap bestaat in deze dossiers uit (1) valideren van de vraag of de aanvrager wegens zijn handicap niet in staat is om meer te verdienen dan één derde van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen (IVT), (2) valideren van de vraag of de aanvrager wegens zijn handicap een gebrek heeft aan of een vermindering van de zelfredzaamheid (IT en THAB), (3) vaststellen van het bedrag van de toe te kennen uitkering, rekening houdend met het inkomen waarover het huishouden van de aanvrager beschikt, en (4) ervoor zorgen dat bij een gunstige beslissing de uitkering wordt uitbetaald.

Periodiciteit

Het bestand DWH_SPFSS_RHT wordt geleverd aan het Datawarehouse AM & SB per jaar. Dit jaarbestand bevat alle dossiers waarvan de erkenning van de handicap nog geldig is gedurende minstens één dag van het betrokken jaar.

Observatie eenheid

In het bestand DWH_SPFSS_RHT is het recht op een tegemoetkoming de eenheid van observatie.

Structuur

  • Het bestand DWH_SPFSS_RHT bevat informatie i.v.m. de rechten op een tegemoetkoming aan personen met een handicap. Binnen dit bestand wordt er een nieuw record gecreëerd wanneer er een nieuw theoretisch recht wordt vastgesteld op basis van een nieuwe beslissing of wanneer het bestaand recht theoretisch wordt geactualiseerd via een verhoging van de barema's of wanneer het bestaand recht wordt geactualiseerd wegens indexering.
  • De vier bestanden kunnen aan elkaar worden gelinkt op basis van het INSZ-nummer. Vervolgens dienen begin- en einddata van de verschillende bestanden gebruikt te worden om relevante lijnen te selecteren. De volgorde die hiervoor moet gehanteerd worden is: a) periodegegevens erkenning van de handicap, b) periodegegevens van recht en c) periodegegevens van betaling. Binnen een periode van erkenning van de handicap kunnen verschillende rechten voorkomen en binnen een periode van recht kunnen verschillende betalingsgegevens voorkomen.

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De oude wetgeving inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden (27 juni 1969) is enkel nog van toepassing voor de personen met een handicap voor wie deze wet is ingegaan vóór 1 januari 1975. De toepassing van deze oude wetgeving blijft enkel in voege voor deze personen zolang die niet nadeliger is dan de toepassing van de huidige wetgeving. De bestanden van de FOD SZ bevatten in het kader van de oude wetgeving inzake tegemoetkomingen aan mindervaliden enkel gegevens i.v.m. de gewone en de bijzondere tegemoetkoming. De tegemoetkoming voor hulp van derde is enkel in de bestanden van de FOD SZ opgenomen indien deze gelinkt is aan een gewone of bijzondere tegemoetkoming. Gegevens inzake de aanvullende tegemoetkoming, de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de tegemoetkoming voor hulp van derde die aan een van deze beide gelinkt is, zijn beschikbaar in het Pensioenkadaster van de RVP.
  • De inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming en de tegemoetkoming voor de hulp aan bejaarden worden bepaald door de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkoming aan personen met een handicap.
  • Sinds 1 september 2017 is de bevoegdheid voor de Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden (THAB) overgedragen naar de Vlaamse Gemeenschap voor alle inwoners van Vlaanderen, met uitzondering van de medische erkenning dat een federale bevoegdheid blijft. Vanaf september 2017 hebben de meeste gegevens over de THAB in de databronnen van de FOD SZ dus enkel betrekking op de Duitstalige gemeenschap, Brussel en het Waals gewest. De medische erkenning blijft voorlopig een bevoegdheid van de FOD SZ waardoor het MED-bestand nog steeds de gegevens van de Vlaamse inwoners bevat. Ten gevolge van de gefaseerde bevoegdheidsoverdracht is eveneens nog een kleine fractie Vlaamse records zichtbaar in de RHT-, PAY- en PTN- bestanden voor de jaren 2017 en 2018.

Links

http://handicap.fgov.be/