Bron DWH_SPPIS_Paiements

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Naam

DWH_SPPIS_Paiements

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - ∞

Coverage/scope

De gegevens in het bestand DWH_SPPIS_Paiements hebben betrekking op de terugbetalingen door de Staat aan de OCMW's voor de personen aan wie de OCMW's beslist hebben om een leefloon of een gelijkwaardige financiële steun toe te kennen.

De gegevens zijn beschikbaar vanaf 1 oktober 2002 (datum van inwerkingtreding van de wetgeving met betrekking tot het leefloon die de oude wetgeving met betrekking het bestaansminimum vervangt).

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie. Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Periodiciteit

De gegevens worden twee maal per jaar geleverd, in mei en in november. De gegevens geleverd in mei hebben betrekking op de laatste twee kwartalen van het jaar A-2, de gegevens geleverd in november hebben betrekking op de eerste twee kwartalen van het jaar A-1. De actualiseringstermijn bedraagt aldus 15 maanden.

De basisgegevens zijn maandelijkse gegevens. Ze worden aan hun respectievelijke kwartaal toegekend in functie van de begindatum (DPAY1STDAY) en van de einddatum van tussenkomst van het OCMW (DPAYLSTDAY).

Observatie eenheid

De betaling vormt de observatie-eenheid.

Structuur

Wat het bestand DWH_SPPIS_Paiements betreft, vormt het dossiernummer de link met een persoon. Aan dit nummer zijn een INSZ-nummer, een begindatum en een einddatum van betaling verbonden. Ook al wordt de betaling tijdens de maand T+1 voortgezet, moet ze een begin- en einddatum binnen de maand hebben.

Bijzonderheden/opmerkingen

De gegevens laten toe om een onderscheid te maken tussen de personen die ressorteren onder de wetgeving over de maatschappelijke integratie en de personen die ressorteren onder de wetgeving over de maatschappelijke hulp.

Het recht op maatschappelijke integratie wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.Sommige personen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister of in het wachtregister hebben echter recht op maatschappelijke integratie. Dit is het geval voor de personen die tot één van de volgende categorieën behoren: (1) burger van de Europese Unie of persoon die hem begeleidt in het kader van een gezinshereniging en die beschikt over een verblijfsvergunning van meer dan 3 maanden; (2) erkende staatloze, (3) erkende vluchteling. De eerste categorie van personen kan voorkomen in het vreemdelingenregister maar niet in het wachtregister. De tweede en derde categorie kunnen zowel in het vreemdelingenregister als in het wachtregister voorkomen.

Het recht op maatschappelijke hulp wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven.

Al de maatregelen die hier worden beschreven, zijn toegankelijk voor zowel de personen (en sinds 2005 voor hun partner) die gerechtigd zijn op de maatschappelijke integratie als voor de personen die in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven (en sinds 2005 voor hun partner) en die gerechtigd zijn op maatschappelijke hulp. De personen die in het wachtregister zijn ingeschreven, die van bepaalde maatregelen genieten en die niet in aanmerking komen voor een terugbetaling door de Staat, komen niet voor in de DWH_SPPIS_Paiements -gegevens.

De DWH_SPPIS_Paiements -gegevens hebben immers enkel betrekking op de tussenkomsten van de OCMW's die recht kunnen geven op een terugbetaling door de Federale Staat. Alle andere tussenkomsten van de OCMW's die niet tot dit kader behoren, worden niet in het gegevensbestand DWH_SPPIS_Paiements geïdentificeerd.

Hoewel alle maatregelen op soortgelijke wijze van toepassing zijn voor beide wetgevingen, is de lijst van de variabelen die deze maatregelen beschrijven niet identiek voor beide wetgevingen. Dit verklaart waarom sommige variabelen ofwel enkel voor de maatschappelijke hulp, ofwel enkel voor de maatschappelijke integratie worden ingevuld. Deze informatie staat in de rubriek " Bijzonderheden/opmerkingen " van de beschrijvende fiches van de verschillende variabelen.

De gegevens hebben enkel betrekking op personen die over een INSZ beschikken omdat dit nummer het fundamentele identificatie-element is om een betalingsdossier of een tewerkstellingsmaatregel in verband te brengen met een bepaald individu.

Links

http://www.mi-is.be/be-nl/start

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

 • de tewerkstelling;
 • een leefloon;
 • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

 • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
 • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
 • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
 • de repatriëringskosten;
 • de kosten voor huisvesting;
 • de plaatsings- of verblijfskosten;
 • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
 • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.