Bron DWH_SPPIS_PIIS_CPAS

Een verbetering voorstellen

Naam instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Naam

DWH_SPPIS_PIIS_CPAS

Geldigheidsperiode

01/01/2003 - ∞

Coverage/scope

Het bestand DWH_SPPIS_PIIS_CPAS heeft betrekking op een classificatie van de verschillende typen van een Geïndividualiseerd Project Maatschappelijke Integratie (GPMI), dat verplicht is voor jongeren (< 25 jaar) die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie en een leefloon ontvangen of voor nieuwe gerechtigden op maatschappelijke integratie (personen die voor de eerste keer een leefloon ontvangen of die opnieuw een leefloon ontvangen maar bij wie het meer dan drie maanden geleden was dat zij een leefloon ontvingen of tewerkgesteld waren via een OCMW-maatregel) en dat een traject vormt op basis van een overeenkomst tussen de rechthebbende en het OCMW dat de inschakeling of tewerkstelling van de rechthebbende als doel heeft. 

De afgeleide variabele GPMI groepeert de verschillende types GPMI in een reeks hoofdcategorieën op vier niveaus en werd bepaald aan de hand van een classificatie op basis van de variabele Type geïndividualiseerd integratieproject van de hoofdbegunstigde - maatschappelijke integratie (CBENIDVTYP). Deze variabele duidt aan welke maatregelen voorzien zijn in het kader van het geïndividualiseerde integratieproject van de begunstigde.

Zie bijlage6 voor een overzicht van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie. Zie bijlageX voor een overzicht van de gehanteerde classificatie.

Periodiciteit

De gegevens worden twee maal per jaar geleverd, in mei en in november. De gegevens geleverd in mei hebben betrekking op de laatste twee kwartalen van het jaar A-2, de gegevens geleverd in november hebben betrekking op de eerste twee kwartalen van het jaar A-1. De actualiseringstermijn bedraagt aldus 15 maanden.

De basisgegevens zijn maandelijkse gegevens. Ze worden aan hun respectievelijke kwartaal toegekend in functie van de begindatum (DPAY1STDAY) en van de einddatum van tussenkomst van het OCMW (DPAYLSTDAY).

Observatie eenheid

Het type GPMI vormt de observatie-eenheid.

Elk individu kan daarom meerdere observaties hebben.

Structuur

Het INSZ-nummer van de gerechtigde op de maatregel dient als identificatiemiddel.

Bijzonderheden/opmerkingen

Aangezien een GPMI steeds samenhangt met het recht op maatschappelijke integratie, zal een persoon dat een GPMI uitwerkt ook steeds een ander type OCMW-steun ontvangen (bijv. een leefloon). Verder zijn er een aantal uitzonderingen op de verplichting van een GPMI:

  • Het OCMW kan oordelen dat men geen GPMI moet uitwerken omwille van gezondheidsredenen of omdat een persoon in omstandigheden verkeert waardoor het uitvoeren van een GPMI onhaalbaar of onwenselijk blijkt te zijn (d.w.z. billijkheidsredenen).
  • Personen die werkend zijn maar een leefloon ontvangen als aanvulling op hun loon, hoeven geen GPMI uit te werken. 

Links

https://www.mi-is.be/fr