Variabele: Code ISCO 2008

Een verbetering voorstellen

Naam

Code ISCO 2008

Afkorting

CITP08

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

De internationale standaardberoepenclassificatie is opgemaakt door de Internationale Arbeidsorganisatie. Deze classificatie bevat 4 detailniveaus.

Bron

DWH_Fedris_FAT_AT_67

Instelling

Federaal agentschap voor beroepsrisico's

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Deze variabele duidt aan welke activeringsmaatregel van toepassing.

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
Beroepen bij de strijdkrachten 01/01/2017 - ∞
110Officieren 01/01/2017 - ∞
1111Leden van wetgevende en uitvoerende macht 01/01/2017 - ∞
1112Hogere kaderleden van het openbaar bestuur 01/01/2017 - ∞
1113Traditionele dorpshoofden 01/01/2017 - ∞
1114Beleidsvoerende medewerkers van belangenorganisaties 01/01/2017 - ∞
1120Directeurs van grote ondernemingen 01/01/2017 - ∞
1211Managers op financieel gebied 01/01/2017 - ∞
1212Managers op het gebied van human resources 01/01/2017 - ∞
1213Managers op het gebied van beleid en planning 01/01/2017 - ∞
1219Managers op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
1221Managers op het gebied van verkoop en marketing 01/01/2017 - ∞
1222Managers op het gebied van reclame en public relations 01/01/2017 - ∞
1223Managers op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk 01/10/2017 - ∞
1311Managers op het gebied van land- en bosbouw 01/01/2017 - ∞
1312Managers op het gebied van aquacultuur en visserij 01/01/2017 - ∞
1321Managers in de industrie 01/01/2017 - ∞
1323Managers in de bouwnijverheid 01/01/2017 - ∞
1324Managers op het gebied van logistiek en aanverwante diensten 01/03/2017 - ∞
1330Managers op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/01/2017 - ∞
1341Managers op het gebied van kinderopvang 01/01/2017 - ∞
1342Managers op het gebied van menselijke gezondheidszorg 01/01/2017 - ∞
1343Managers op het gebied van ouderenzorg 01/01/2017 - ∞
1344Managers op het gebied van maatschappelijke dienstverlening 01/01/2017 - ∞
1345Managers op het gebied van onderwijs 01/01/2017 - ∞
1346Filiaalhouders op het gebied van financiële dienstverlening en verzekeringen 01/01/2017 - ∞
1349Managers op het gebied van professionele diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
1411Hotelmanagers 01/01/2017 - ∞
1412Restaurantmanagers 01/03/2017 - ∞
1420Managers in de detail- en groothandel 01/03/2019 - ∞
1431Managers op het gebied van sport en recreatie en bij culturele centra 01/01/2017 - ∞
1439Managers op het gebied van diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
210Onderofficieren 01/01/2017 - ∞
2111Natuurkundigen en sterrenkundigen 01/01/2017 - ∞
2112Meteorologen 01/10/2017 - ∞
2113Scheikundigen 01/01/2017 - ∞
2114Geologen en geofysici 01/03/2017 - ∞
2120Wiskundigen, actuarissen en statistici 01/01/2017 - ∞
2131Biologen, botanici, zoölogen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2132Adviseurs op het gebied van landbouw, bosbouw en visserij 01/01/2017 - ∞
2133Milieudeskundigen 01/01/2017 - ∞
2141Industrieel ingenieurs en productie-ingenieurs 01/01/2017 - ∞
2142Burgerlijk ingenieurs 01/01/2017 - ∞
2143Milieu-ingenieurs 01/01/2017 - ∞
2144Ingenieurs mechanica 01/07/2017 - ∞
2145Ingenieurs scheikunde 01/01/2017 - ∞
2149Ingenieurs, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2151Ingenieurs elektriciteit 01/10/2017 - ∞
2152Ingenieurs elektronica 01/03/2017 - ∞
2153Ingenieurs telecommunicatie 01/01/2017 - ∞
2161Bouwkundig architecten 01/01/2017 - ∞
2162Landschapsarchitecten 01/01/2017 - ∞
2164Stedenbouwkundigen en verkeersdeskundigen 01/01/2017 - ∞
2165Cartografen en landmeters 01/01/2017 - ∞
2166Grafisch en multimedia designers 01/03/2017 - ∞
2211Huisartsen 01/01/2017 - ∞
2212Specialisten op het gebied van de gespecialiseerde geneeskunde 01/01/2017 - ∞
2221Verpleegkundig kaderpersoneel 01/01/2017 - ∞
2222Vroedvrouwen 01/01/2017 - ∞
2230Specialisten op het gebied van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2017 - ∞
2250Dierenartsen 01/01/2017 - ∞
2261Tandartsen 01/01/2017 - ∞
2262Apothekers 01/01/2017 - ∞
2263Specialisten op het gebied van de milieu- en arbeidshygiëne 01/01/2017 - ∞
2264Kinesisten en fysiotherapeuten 01/01/2017 - ∞
2265Diëtisten en voedingsdeskundigen 01/01/2017 - ∞
2266Audiologen en logopedisten 01/01/2017 - ∞
2267Optometristen en orthoptisten 01/01/2017 - ∞
2269Specialisten op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2310Professoren en andere docenten in het hoger onderwijs 01/01/2017 - ∞
2320Leraren in beroepsgerichte vakken in het secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
2330Leraren in algemene vakken in het secundair onderwijs 01/01/2017 - ∞
2341Onderwijzers in het lager onderwijs 01/01/2017 - ∞
2342Onderwijzers in het kleuteronderwijs 01/01/2017 - ∞
2351Specialisten op het gebied van onderwijsmethoden 01/01/2017 - ∞
2352Leraren in het buitengewoon onderwijs 01/01/2017 - ∞
2353Andere taalleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2354Andere muziekleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2355Andere kunstleraren (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2356Leraren informatica (buiten het schoolsysteem) 01/01/2017 - ∞
2359Onderwijsdeskundigen , niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2411Accountants en boekhoudkundig kaderpersoneel 01/01/2017 - ∞
2412Financieel en beleggingsadviseurs 01/01/2017 - ∞
2413Financieel analisten 01/01/2017 - ∞
2421Bedrijfs- en organisatieanalisten 01/01/2017 - ∞
2422Beleidsadviseurs 01/01/2017 - ∞
2423Specialisten op het gebied van personeels- en loopbaanontwikkeling 01/01/2017 - ∞
2424Specialisten op het gebied van personeelsopleidingen 01/01/2017 - ∞
2431Specialisten op het gebied van reclame en marketing 01/01/2017 - ∞
2432Specialisten op het gebied van public relations 01/03/2017 - ∞
2433Verkoopspecialisten in medische, farmaceutische en technische producten (met uitzondering van ICT) 01/01/2018 - ∞
2434Verkoopspecialisten informatie- en communicatietechnologie (ICT) 01/03/2017 - ∞
2511Systeemanalisten 01/01/2017 - ∞
2512Softwareontwerpers 01/01/2018 - ∞
2513Web- en multimediaontwerpers 01/01/2017 - ∞
2514Applicatieprogrammeurs 01/01/2017 - ∞
2519Software- en applicatieontwikkelaars en –analisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2521Ontwerpers en beheerders van databanken 01/03/2017 - ∞
2522Systeembeheerders 01/01/2017 - ∞
2523Netwerkspecialisten 01/01/2017 - ∞
2529Databank- en netwerkspecialisten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2611Advocaten 01/01/2018 - ∞
2612Rechters 01/01/2017 - ∞
2619Juristen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
2621Archivarissen en conservatoren 01/01/2017 - ∞
2622Bibliothecarissen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2631Economen 01/01/2017 - ∞
2632Sociologen, antropologen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2633Filosofen, historici en politicologen 01/01/2017 - ∞
2634Psychologen 01/01/2017 - ∞
2635Maatschappelijk werkers 01/01/2017 - ∞
2636Theologen en bedienaars van de eredienst 01/01/2017 - ∞
2641Auteurs en dergelijke 01/01/2018 - ∞
2642Journalisten 01/01/2017 - ∞
2643Vertalers, tolken en andere taalkundigen 01/01/2017 - ∞
2651Beeldend kunstenaars 01/03/2017 - ∞
2652Musici, zangers en componisten 01/01/2017 - ∞
2653Dansers en choreografen 01/01/2019 - ∞
2654Regisseurs en producenten voor film en theater en dergelijke 01/01/2017 - ∞
2655Acteurs 01/01/2017 - ∞
2656Omroepers voor radio, televisie en andere media 01/01/2017 - ∞
2659Scheppende en uitvoerende kunstenaars, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
310Andere rangen 01/01/2017 - ∞
3111Technici op scheikundig en natuurkundig gebied 01/01/2017 - ∞
3112Technici op het gebied van civieltechnische werken 01/01/2017 - ∞
3113Technici op het gebied van elektriciteit 01/01/2017 - ∞
3114Technici op het gebied van elektronica 01/01/2017 - ∞
3115Technici op het gebied van mechanica 01/01/2017 - ∞
3116Technici op het gebied van chemische installaties en raffinaderijen 01/01/2017 - ∞
3117Technici in de delfstoffen- en metallurgiewinning 01/03/2019 - ∞
3118Technisch tekenaars 01/01/2017 - ∞
3119Technici op het gebied van natuur- en technische wetenschappen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3121Toezichthoudend personeel in de mijnbouw 01/01/2017 - ∞
3122Toezichthoudend personeel in de industrie 01/01/2017 - ∞
3123Toezichthoudend personeel in de bouwnijverheid 01/01/2017 - ∞
3131Procesoperatoren van elektriciteitscentrales 01/07/2017 - ∞
3132Procesoperatoren van verbrandingsovens en waterzuiveringsinstallaties 01/01/2017 - ∞
3133Procesoperatoren van chemische installaties 01/07/2019 - ∞
3134Procesoperatoren van aardolie- en aardgasraffinaderijen 01/01/2019 - ∞
3135Procesoperatoren metaalproductie 01/01/2019 - ∞
3139Technici voor het beheer en de controle van industriële processen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3141Technici op het gebied van de biowetenschappen (met uitzondering van medische technici) 01/01/2017 - ∞
3142Technici op het gebied van de landbouw 01/01/2017 - ∞
3143Technici op het gebied van de bosbouw 01/01/2017 - ∞
3151Scheepswerktuigkundigen 01/01/2017 - ∞
3152Dekofficieren en loodsen 01/01/2017 - ∞
3153Piloten en dergelijke 01/03/2017 - ∞
3154Luchtverkeersleiders 01/01/2017 - ∞
3155Elektrotechnici luchtvaartveiligheid 01/01/2017 - ∞
3211Technici voor elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur 01/01/2017 - ∞
3212Laboratoriumtechnici (geneeskunde en pathologie) 01/01/2017 - ∞
3213Farmaceutisch-technisch assistenten en apothekersassistenten 01/01/2017 - ∞
3214Technici op het gebied van prothesen en tandtechnici 01/07/2017 - ∞
3221Verpleegkundigen 01/01/2017 - ∞
3222Assistent-vroedvrouwen 01/01/2017 - ∞
3230Beoefenaars van de traditionele en de alternatieve geneeskunde 01/01/2017 - ∞
3240Veterinaire assistenten en dierenartsassistenten 01/01/2017 - ∞
3251Tandartsassistenten en mondhygiënisten 01/01/2017 - ∞
3252Technici op het gebied van medische registratie en gezondheidsinformatie 01/01/2017 - ∞
3253Medewerkers op het gebied van gezondheidsvoorlichting 01/01/2017 - ∞
3254Opticiens 01/01/2017 - ∞
3255Technici en assistenten op het gebied van fysiotherapie 01/01/2017 - ∞
3256Medisch assistenten 01/01/2017 - ∞
3257Milieu-inspecteurs, inspecteurs arbeidshygiëne, inspecteurs voedselhygiëne en -veiligheid en dergelijke 01/01/2017 - ∞
3258Ambulancepersoneel 01/01/2017 - ∞
3259Ondersteunend personeel op het gebied van de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3311Effecten- en valutahandelaars en -makelaars 01/10/2018 - ∞
3312Adviseurs kredieten en leningen 01/01/2018 - ∞
3313Boekhouders 01/01/2017 - ∞
3314Assistenten op statistisch en wiskundig gebied en dergelijke 01/07/2017 - ∞
3315Taxateurs en schade-experts 01/01/2018 - ∞
3321Verzekeringsagenten 01/01/2017 - ∞
3322Handelsvertegenwoordigers 01/01/2017 - ∞
3323Inkopers 01/03/2017 - ∞
3324Commissionairs 01/03/2018 - ∞
3331Inklaringsagenten en expediteurs 01/07/2019 - ∞
3332Organisatoren van conferenties en evenementen 01/01/2018 - ∞
3333Arbeidsbemiddelaars en uitzendbureaumedewerkers 01/01/2017 - ∞
3334Makelaars en beheerders van onroerend goed 01/01/2018 - ∞
3339Zakelijke dienstverleners, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3341Bureauchefs 01/01/2017 - ∞
3342Juridisch secretaressen 01/01/2017 - ∞
3343Bureausecretaressen en directieassistenten 01/01/2017 - ∞
3344Medisch secretaressen 01/01/2017 - ∞
3351Douane-inspecteurs en grensbewakers 01/01/2017 - ∞
3352Ambtenaren: belastingen en accijnzen 01/01/2017 - ∞
3353Ambtenaren: sociale uitkeringen 01/01/2017 - ∞
3354Ambtenaren: vergunningen 01/01/2017 - ∞
3355Politie-inspecteurs en speurders 01/01/2017 - ∞
3359Ambtenaren die instaan voor de toepassing van de wet, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
3411Ondersteunend personeel op juridisch gebied en dergelijke 01/01/2017 - ∞
3412Ondersteunend personeel op het gebied van maatschappelijk werk 01/01/2017 - ∞
3413Ondersteunende functies op religieus gebied 01/03/2017 - ∞
3421Atleten en andere sporters 01/01/2017 - ∞
3422Sporttrainers en -instructeurs, scheidsrechters en sportofficials 01/01/2017 - ∞
3423Fitness- en recreatie-instructeurs 01/01/2017 - ∞
3431Fotografen 01/07/2017 - ∞
3432Interieurdesigners en decorateurs 01/10/2017 - ∞
3433Technici in galerieën, musea en bibliotheken 01/01/2017 - ∞
3434Chef-koks 01/01/2017 - ∞
3435Andere vakspecialisten op artistiek en cultureel gebied 01/01/2017 - ∞
3511Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie: operatoren 01/01/2017 - ∞
3512Technici op het gebied van informatie- en communicatietechnologie: gebruikersondersteuning 01/01/2017 - ∞
3513Netwerk- en systeemtechnici 01/01/2017 - ∞
3521Radio- en televisietechnici en audiovisueel technici 01/01/2017 - ∞
3522Telecommunicatietechnici 01/03/2017 - ∞
4110Administratief medewerkers, algemeen 01/01/2017 - ∞
4120Secretariaatsmedewerkers, algemeen 01/01/2017 - ∞
4131Typisten voor het verwerken van tekst 01/01/2017 - ∞
4132Typisten voor het verwerken van data 01/01/2017 - ∞
4211Loketbedienden en dergelijke 01/01/2017 - ∞
4213Pandhuishouders en geldschieters 01/07/2018 - ∞
4214Incasseerders en dergelijke 01/01/2017 - ∞
4221Reisconsulenten en reisbureaumedewerkers 01/01/2018 - ∞
4222Callcentermedewerkers: informatieverstrekking 01/01/2017 - ∞
4223Telefonisten 01/01/2017 - ∞
4224Hotelreceptionisten 01/10/2017 - ∞
4225Informatieverstrekkers 01/01/2017 - ∞
4226Receptionisten, algemeen 01/01/2017 - ∞
4227Interviewers voor enquêtes en marktonderzoek 01/03/2017 - ∞
4229Klanteninformatieverstrekkers, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
4311Administratief personeel: boekhouding 01/01/2017 - ∞
4312Administratief personeel: statistiek, financiën en verzekeringen 01/01/2017 - ∞
4313Administratief personeel: loonadministratie 01/01/2017 - ∞
4321Magazijniers 01/01/2017 - ∞
4322Logistiek medewerkers: productie 01/01/2017 - ∞
4323Logistiek medewerkers: vervoer 01/01/2017 - ∞
4411Bibliotheekmedewerkers 01/01/2017 - ∞
4412Postboden en postsorteerders 01/01/2017 - ∞
4413Codeurs, correctoren en dergelijke 01/01/2017 - ∞
4414Openbare schrijvers en dergelijke 01/01/2018 - ∞
4415Archief- en kopieermedewerkers 01/01/2017 - ∞
4416Medewerkers personeelsadministratie 01/01/2017 - ∞
4419Administratief personeel, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5111Reisbegeleiders en stewards 01/01/2017 - ∞
5112Conducteurs op het openbaar vervoer 01/01/2017 - ∞
5113Reisleiders en gidsen 01/01/2017 - ∞
5120Koks 01/01/2017 - ∞
5131Kelners 01/01/2017 - ∞
5132Barmannen 01/01/2017 - ∞
5141Kappers 01/01/2017 - ∞
5142Schoonheidsspecialisten en dergelijke 01/01/2019 - ∞
5151Toezichthouders van huishoudelijk en schoonmaakpersoneel in kantoren, hotels en dergelijke accomodatie 01/01/2017 - ∞
5152Huismeesters in particuliere huishoudens 01/01/2017 - ∞
5153Conciërges 01/01/2017 - ∞
5162Gezelschapsdames en persoonlijk assistenten 01/03/2017 - ∞
5163Begrafenisondernemers en balsemers 01/01/2017 - ∞
5164Dierenverzorgers, -trimmers en -africhters 01/01/2017 - ∞
5165Rijinstructeurs 01/01/2017 - ∞
5169Verleners van persoonlijke diensten, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5212Straathandelaars in voedingsmiddelen 01/01/2017 - ∞
5221Winkeliers 01/01/2017 - ∞
5222Toezichthoudend personeel in winkels 01/03/2017 - ∞
5223Verkopers en verkoopsassistenten 01/01/2017 - ∞
5230Kassiers en ticketverkopers 01/03/2017 - ∞
5241Mannequins en modellen 01/01/2017 - ∞
5246Verkopers in cafetaria’s, fastfoodrestaurants, snackbars en dergelijke eetgelegenheden 01/01/2017 - ∞
5249Verkopers, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5311Verzorgend personeel in kinderdagverblijven, crèches en dergelijke en onthaalmoeders 01/01/2017 - ∞
5312Onderwijsassistenten 01/01/2017 - ∞
5321Verzorgenden in ziekenhuizen, verpleeginstellingen en dergelijke instellingen 01/01/2017 - ∞
5322Verzorgenden thuiszorg 01/01/2017 - ∞
5329Verzorgend personeel in de gezondheidszorg, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
5411Brandweerlui 01/01/2017 - ∞
5412Politie-agenten 01/01/2017 - ∞
5413Cipiers 01/01/2017 - ∞
5414Veiligheidspersoneel 01/01/2017 - ∞
5419Personeel op het gebied van de openbare orde en de veiligheid, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
6111Akkerbouwers en groentetelers (met uitzondering van kasgroenten) 01/01/2017 - ∞
6112Fruittelers 01/01/2017 - ∞
6113Tuiniers en kwekers van bomen, struiken, bloemen, zaden, kasgroenten en dergelijke 01/01/2017 - ∞
6114Telers van diverse gewassen 01/01/2017 - ∞
6121Melkveehouders en andere veetelers (inclusief fokkers van huisdieren), met uitzondering van pluimveehouders 01/01/2017 - ∞
6122Pluimveehouders 01/07/2019 - ∞
6123Imkers en telers van zijderupsen en andere insecten 01/01/2017 - ∞
6129Veetelers, niet elders geclassificeerd 01/10/2017 - ∞
6130Producenten met een gemengd bedrijf 01/07/2017 - ∞
6210Bosbouwers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
6222Vissers op binnen- en kustwateren 01/01/2017 - ∞
6223Vissers op volle zee 01/01/2017 - ∞
6224Jagers en vallenzetters 01/01/2017 - ∞
6310Landbouwers, om te voorzien in eigen levensonderhoud 01/01/2017 - ∞
6330Producenten met een gemengd bedrijf, om te voorzien in eigen levensonderhoud 01/03/2018 - ∞
6340Vissers, jagers, vallenzetters en verzamelaars, om te voorzien in eigen levensonderhoud 01/01/2017 - ∞
7111Polyvalente bouwvakkers (inclusief bouwaannemers die meewerken op de werf) 01/01/2017 - ∞
7112Metselaars en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7113Steenhouwers, -bewerkers en -kappers 01/01/2017 - ∞
7114Betonwerkers 01/01/2017 - ∞
7115Timmerlui en schrijnwerkers 01/01/2017 - ∞
7119Bouwarbeiders ruwbouw, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
7121Dakdekkers 01/01/2017 - ∞
7122Vloerleggers en tegelzetters 01/01/2017 - ∞
7123Stukadoors 01/07/2017 - ∞
7124Isolatiewerkers 01/01/2017 - ∞
7125Glaszetters 01/03/2017 - ∞
7126Loodgieters 01/01/2017 - ∞
7127Installateurs van toestellen voor klimaatregeling en koeltechniek 01/01/2017 - ∞
7131Schilders en behangers 01/01/2017 - ∞
7132Verf- en lakspuiters 01/01/2017 - ∞
7133Reinigers van bouwwerken 01/01/2017 - ∞
7211Metaalgieters en kernmakers 01/10/2017 - ∞
7212Lassers en snijders 01/01/2017 - ∞
7213Plaatwerkers 01/01/2017 - ∞
7214Constructiewerkers 01/01/2017 - ∞
7221Smeden (met uitzondering van wapensmeden), voorslagers en smeedperswerkers 01/01/2017 - ∞
7222Gereedschapsmakers, slotenmakers en wapensmeden 01/01/2017 - ∞
7223Instellers en bedieners van metaalbewerkingsmachines en -gereedschapswerktuigen 01/01/2017 - ∞
7224Metaalpolijsters, -slijpers en gereedschapslijpers 01/01/2017 - ∞
7231Monteurs en reparateurs van motorvoertuigen 01/01/2017 - ∞
7232Monteurs en reparateurs van vliegtuigmotoren 01/01/2017 - ∞
7233Monteurs en reparateurs van industriële en landbouwmachines 01/01/2017 - ∞
7234Monteurs en reparateurs van fietsen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7311Vervaardigers en reparateurs van precisie-instrumenten 01/01/2017 - ∞
7315Glasblazers, -snijders, -slijpers en -polijsters 01/07/2018 - ∞
7316Letterschilders, decoratieschilders, graveurs en etsers 01/01/2017 - ∞
7317Ambachtslieden die werken met hout, vlechtwerk en dergelijke materialen 01/01/2017 - ∞
7319Ambachtslieden, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
7321Prepress technici 01/01/2018 - ∞
7322Drukkers 01/01/2017 - ∞
7323Postpress technici en boekbinders 01/01/2017 - ∞
7411Elektriciens (in gebouwen en dergelijke) 01/01/2017 - ∞
7412Installateurs van elektrische apparatuur 01/01/2017 - ∞
7413Installateurs en reparateurs van elektriciteitsleidingen (civieltechnische werken) 01/01/2017 - ∞
7421Installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van elektronica 01/01/2017 - ∞
7422Installateurs en onderhoudsmonteurs op het gebied van informatie- en communicatietechnologie 01/01/2017 - ∞
7511Slagers, vishandelaren en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7513Bereiders van zuivelproducten 01/01/2017 - ∞
7515Proevers en sorteerders van voedingsmiddelen en dranken 01/10/2017 - ∞
7521Houtbehandelaars 01/01/2017 - ∞
7522Meubelmakers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7523Instellers en bedieners van houtbewerkingsmachines 01/01/2017 - ∞
7531Kleermakers, bontwerkers en hoedenmakers 01/01/2017 - ∞
7533Naaisters, borduursters en dergelijke 01/01/2017 - ∞
7534Stoffeerders en dergelijke 01/10/2018 - ∞
7536Schoenmakers en zadelmakers 01/03/2017 - ∞
7541Duikers en onderwaterwerkers 01/03/2019 - ∞
7543Sorteerders en testers (met uitzondering van voedingsmiddelen en dranken) 01/03/2018 - ∞
7544Ontsmetters en overige bestrijders van onkruid en ongedierte 01/07/2018 - ∞
7549Ambachtslieden, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
8111Mijnwerkers en arbeiders in steengroeven 01/03/2017 - ∞
8113Boorders van bronnen en dergelijke 01/01/2019 - ∞
8121Bedieners van metaalbewerkings- en metaalverwerkingsinstallaties 01/03/2017 - ∞
8143Bedieners van machines voor de vervaardiging van producten van papier 01/07/2019 - ∞
8153Bedieners van naaimachines 01/01/2018 - ∞
8160Bedieners van machines voor de vervaardiging van voedings- en genotmiddelen 01/10/2017 - ∞
8172Bedieners van installaties voor de houtbewerking 01/01/2017 - ∞
8181Bedieners van installaties voor de vervaardiging van glas en aardewerk 01/07/2017 - ∞
8182Bedieners van stoommachines en stoomketels 01/01/2017 - ∞
8183Bedieners van verpakkings-, bottel- en etiketteermachines 01/07/2018 - ∞
8189Bedieners van vaste machines en installaties, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
8211Assembleurs van mechanische onderdelen van motoren, turbines, motorvoertuigen en vliegtuigen 01/01/2017 - ∞
8212Assembleurs van elektrische en elektronische apparatuur 01/01/2017 - ∞
8219Assembleurs, niet elders geclassificeerd 01/03/2017 - ∞
8311Treinmachinisten 01/01/2017 - ∞
8312Remmers, sein- en wisselwachters 01/03/2019 - ∞
8321Bestuurders van motorrijwielen 01/01/2017 - ∞
8322Chauffeurs van auto's, taxi's en bestelwagens 01/01/2017 - ∞
8331Buschauffeurs en trambestuurders 01/01/2017 - ∞
8332Vrachtwagenchauffeurs 01/01/2017 - ∞
8341Bedieners van mobiele land- en bosbouwmachines 01/01/2017 - ∞
8342Bedieners van grondverzetmachines en dergelijke 01/01/2017 - ∞
8343Kraandrijvers en bedieners van takels en dergelijke 01/01/2017 - ∞
8344Heftruckbestuurders 01/03/2017 - ∞
8350Dekpersoneel op schepen en dergelijke 01/01/2017 - ∞
911Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens, hotels en kantoren 01/01/2018 - ∞
9111Huishoudelijke hulpen en schoonmakers in particuliere huishoudens 01/01/2017 - ∞
9112Schoonmakers in hotels, kantoren en dergelijke accomodatie 01/01/2017 - ∞
9121Personeel voor het wassen en strijken met de hand 01/01/2017 - ∞
9122Autowassers 01/01/2017 - ∞
9123Ruitenwassers 01/03/2017 - ∞
9129Andere handarbeiders voor het reinigen van tapijten, zwembaden, koeltorens, graffiti en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9211Ongeschoolde arbeiders in de akkerbouw 01/01/2017 - ∞
9212Ongeschoolde arbeiders in de veeteelt 01/01/2017 - ∞
9213Ongeschoolde arbeiders op gemengde bedrijven 01/01/2017 - ∞
9214Ongeschoolde arbeiders in de tuinbouw 01/01/2017 - ∞
9215Ongeschoolde arbeiders in de bosbouw 01/01/2017 - ∞
9216Ongeschoolde arbeiders in de visserij en de visteelt 01/01/2017 - ∞
9311Ongeschoolde arbeiders in de mijnbouw en in steengroeven 01/01/2017 - ∞
9312Ongeschoolde arbeiders in de weg- en waterbouw en andere civieltechnische werken 01/01/2017 - ∞
9313Ongeschoolde arbeiders in de burgerlijke en utiliteitsbouw 01/01/2017 - ∞
9321Inpakkers 01/01/2017 - ∞
9329Ongeschoolde arbeiders in de industrie, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞
9331Bestuurders van (bak)fietsen en handkarren 01/01/2017 - ∞
9332Bestuurders van door dieren getrokken voertuigen en machines 01/01/2017 - ∞
9333Laders en lossers 01/01/2017 - ∞
9334Vakkenvullers 01/01/2017 - ∞
9411Bereiders van fastfood (broodjes, hamburgers, pizza's en dergelijke) 01/01/2017 - ∞
9412Keukenhulpen 01/01/2017 - ∞
9510Op straat uitgeoefende dienstverlenende beroepen zoals schoenpoetsers, loopjongens, verspreiders van flyers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9611Vuilnisophalers en ophalers van afval bestemd voor recyclage 01/01/2017 - ∞
9612Afvalsorteerders 01/01/2017 - ∞
9613Straatvegers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9621Boden, kruiers, krantenbezorgers en dergelijke 01/01/2017 - ∞
9622Manusjes-van-alles 01/01/2017 - ∞
9623Meteropnemers en geldophalers verkoops- en parkeerautomaten 01/01/2017 - ∞
9624Waterdragers en brandhoutverzamelaars 01/07/2019 - ∞
9629Elementaire beroepen, niet elders geclassificeerd 01/01/2017 - ∞