Variabele: Categorie van begunstigde van de financiële steun

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie van begunstigde van de financiële steun

Afkorting

CAT_ID

Thema

/

Definitie/omschrijving

De financiële steun (Recht op maatschappelijke hulp) wordt vastgesteld op basis van de gezinssamenstelling van de aanvrager. Het OCMW bepaalt de categorie waartoe de aanvrager behoort aan de hand van een sociaal onderzoek. Dit sociaal onderzoek is op de feitelijke situatie gebaseerd, ook al is die situatie verschillend van de administratieve situatie.

Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

02/10/2002 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele is enkel van toepassing op de wetgeving Maatschappelijke Hulp.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
756Echtgenoten die onder hetzelfde dak samenwonen 01/10/2004 - 31/12/2004 De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormt.
757Persoon die uitsluitend met kinderen ten laste samenwoont 01/10/2004 - 31/12/2004 Ze krijgen een verhoogd leefloon teneinde aan hun verplichtingen ten opzichte van de kinderen te kunnen voldoen. Deze categorie bestaat uit twee groepen : - de alleenstaande ouders die alimentatiegeld moeten betalen voor hun kinderen,- de ouders die in het kader van een echtscheiding of scheiding van tafel en bed zijn overeengekomen om de kinderlast te delen in het kader van het co-ouderschap, waarbij elk van hen de kinderen gedurende de helft van de tijd bij zich heeft.De begunstigde maakt geen deel meer uit van deze categorie zodra hij met een andere persoon dan de kinderen samenwoont.
758Alleenstaande 01/10/2004 - 31/12/2004 .
759Persoon die met andere al dan niet verwante personen samenwoont 01/10/2004 - 31/12/2004 De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormt.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

  • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
  • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
  • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
  • de repatriëringskosten;
  • de kosten voor huisvesting;
  • de plaatsings- of verblijfskosten;
  • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
  • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.