Variabele: Categorie van leefloongerechtigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Categorie van leefloongerechtigde

Afkorting

CAT_ID

Thema

Maatschappelijke integratie

Definitie/omschrijving

Het leefloon (Recht op maatschappelijke Integratie) wordt vastgesteld op basis van de samenstelling van het gezin van de aanvrager. Het OCMW bepaalt de categorie waartoe de aanvrager behoort aan de hand van een sociaal onderzoek. Dit sociaal onderzoek is op de feitelijke situatie gebaseerd, ook al is die situatie verschillend van de administratieve situatie.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

27/02/2004 - 31/12/2004

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele is enkel van toepassing op de wetgeving Maatschappelijke integratie.

De samenwoners zonder kinderen kunnen elk afzonderlijk een aanvraag voor een geïndividualiseerd leefloon indienen en krijgen. Het is ook mogelijk dat het leefloon aan slechts één van de samenwoners wordt toegekend.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
7578Persoon zonder kinderlast die samenwoont 27/02/2004 - 31/12/2004 De individualisering van het recht op het leefloon is niet absoluut. Bij de berekening van het leefloon houdt het OCMW immers rekening met de inkomsten van de partner met wie de betrokkene een feitelijk gezin vormt.
7579Alleenstaande 27/02/2004 - 31/12/2004
7580Alleenstaande persoon met recht op verhoogd percentage 27/02/2004 - 31/12/2004 Men onderscheidt:- de alleenstaande ouder die alimentatiegeld betaalt voor zijn kind(eren) - de alleenstaande ouder die gedurende de helft van de tijd samenwoont met zijn kind(eren) in het kader van het co-ouderschap. - de alleenstaande persoon die alimentatiegeld verschuldigd is aan zijn kinderen en die het bewijs van de betaling ervan levert of de alleenstaande persoon die gedurende de helft van de tijd onderdak verschaft aan uitsluitend ofwel een minderjarig ongehuwd kind dat tijdens die periode te zijnen laste is ofwel meerdere kinderen van wie minstens één ongehuwd minderjarig kind dat tijdens die periode van beurtelingse huisvesting (co-ouderschap) te zijnen laste is of de alleenstaande persoon die voor een geplaatst kind een bijdrage betaalt die is vastgesteld door de jeugdrechtbank of de administratieve overheden in het kader van de bijstand aan of de bescherming van de jeugd.
7581Alleenstaande persoon die uitsluitend ofwel een minderjarig ongehuwd kind, ofwel meerdere kinderen te zijnen laste heeft, van wie minstens één ongehuwd minderjarig kind 27/02/2004 - 31/12/2004 De begunstigde maakt geen deel meer uit van de categorie eenoudergezin zodra hij met een andere persoon dan de kinderen samenwoont.

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

  • de tewerkstelling;
  • een leefloon;
  • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
  • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.