Variabele: Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965

Een verbetering voorstellen

Naam

Soort maatschappelijke hulpverlening toegekend krachtens de wet van 2 april 1965

Afkorting

THP_ID

Thema

/

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan welk type hulp van toepassing is op de betrokkene.

Zie bijlage1 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke integratie. Zie bijlage2 voor een overzicht van het recht op maatschappelijke hulp.

Bron

DWH_SPPIS_Paiements

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/10/2002 - 31/12/2015

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Deze variabele wordt enkel voor de maatschappelijke hulp ingevuld. Deze variabele maakt een telling mogelijk van het aantal gerechtigden op de gelijkwaardige financiële steun, het aantal personen dat door het OCMW wordt tewerkgesteld, het aantal personen met een partnerschapsovereenkomst,... ). Deze variabele dient aldus voor het opmaken van statistieken.

Internationale compatibiliteit

/
CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
-1Niet van toepassing 01/10/2002 - 31/12/2015
48Financiële hulp 01/10/2002 - 31/12/2015
49Geboortepremie 01/10/2002 - 31/12/2015
50Kinderbijslag 01/10/2002 - 31/12/2015
52Plaatsings- of verblijfskosten 01/10/2002 - 30/09/2009
53Repatriëringskosten 01/10/2002 - 31/12/2005
54Medische verzorging 01/10/2002 - 31/12/2015
55Medische verzorging 01/10/2002 - 31/12/2015
56Medische verzorging 01/10/2002 - 31/12/2015
57Medische verzorging 01/10/2002 - 31/12/2015
58Medische verzorging 01/10/2002 - 31/12/2015
59Activering van de financiële hulp 01/10/2002 - 31/12/2015
60Tewerkstelling art 60§7 of sociale economie 01/10/2002 - 31/12/2015 Indien CTYPHLP = '60' en CA60BENPLC = '15' dan gaat het om sociale economie
61Tewerkstelling art 61 01/10/2002 - 31/12/2015
62Alimentatiegeld 01/10/2002 - 31/12/2015
66Bedrag installatiepremie 01/10/2002 - 31/12/2015
67Ziekenfonds (aanvullende bijdrage) 01/10/2002 - 31/12/2015
68Ziekenfonds (basisbijdrage) 01/10/2002 - 31/12/2015
69Regularisatie achterstallen aan ziekenfonds 01/10/2002 - 31/12/2015
2944944Partnerschaps-overeenkomst 01/10/2005 - 31/12/2015
1251Andere hulp 01/07/2006 - 31/12/2015

Het recht op maatschappelijke integratie

Het OCMW van elke gemeente heeft tot opdracht om het recht op maatschappelijke integratie te garanderen aan de personen die over onvoldoende inkomsten beschikken, die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven, dus ook aan de personen met een buitenlandse nationaliteit die in dat register zijn ingeschreven.

Er moet worden gestreefd naar een maximale sociale integratie en participatie. Het OCMW beschikt hiertoe over drie instrumenten:

 • de tewerkstelling;
 • een leefloon;
 • een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie.

Deze drie instrumenten kunnen voor één en dezelfde persoon worden gecombineerd.

In alle gevallen beschikt de persoon over een inkomen om van te leven. Onder de term tewerkstelling moet steeds een volwaardige job worden verstaan waarop alle regels van het arbeidsrecht, ook de loonbeschermingsregels, van toepassing zijn. Wanneer de tewerkstelling al dan niet tijdelijk onmogelijk is voor de persoon, heeft hij recht op een financiële tegemoetkoming, het zogeheten leefloon. De toekenning van het leefloon kan worden gevolgd door het sluiten van een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie tussen de betrokken persoon en het OCMW. Dit is het geval wanneer betrokkene nog niet over voldoende werkvaardigheden beschikt of wanneer het een jongere betreft die een studie met voltijds leerplan wenst voort te zetten, aan te vatten of te hervatten.

De keuze van het meest gepaste traject gebeurt in overleg met de betrokkene met het doel een maximale integratie en sociale participatie te bewerkstelligen.

Er bestaan verschillende categorieën van projecten van maatschappelijke integratie.

 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie dat binnen een bepaalde periode tot een arbeidsovereenkomst (of project van tewerkstelling) leidt ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie door opleiding (of opleidingsproject) ;
 • het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie inzake studie met een voltijds leerplan (of studieproject).

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie is steeds verplicht wanneer het gaat om een tewerkstellings- of studieproject en voor de personen jonger dan 25 jaar.

Het recht op maatschappelijke hulp (wet 65)

Het recht op maatschappelijke hulp wordt bepaald op basis van wettelijke bepalingen met betrekking tot de toegang tot het Belgisch grondgebied. Ze wordt toegekend aan de personen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen en die in het vreemdelingenregister of in het wachtregister zijn ingeschreven. Al naargelang de categorie heeft de begunstigde recht op bepaalde soorten maatschappelijke hulpverlening:

 • de financiële steun (equivalent van het leefloon);
 • de basisbijdragen, aanvullende bijdrage en regularisatie van het ziekenfonds;
 • de medische en farmaceutische zorgverlening die niet in een zorginstelling wordt verstrekt;
 • de repatriëringskosten;
 • de kosten voor huisvesting;
 • de plaatsings- of verblijfskosten;
 • de gewaarborgde kinderbijslag en de geboortepremie;
 • de tewerkstellingen met toepassing van de artikelen 60, § 7, en 61 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en de activeringsmaatregelen.