Variabele: Type geïndividualiseerd integratieproject van de partner van de hoofdbegunstigde

Een verbetering voorstellen

Naam

Type geïndividualiseerd integratieproject van de partner van de hoofdbegunstigde

Afkorting

CPTNIDVTYP

Thema

Activering door het OCMW - Maatschappelijke integratie en maatschappelijke hulp

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt aan welke maatregelen voorzien zijn in het kader van het geïndividualiseerde integratieproject van de partner van de begunstigde. Het geïndividualiseerde integratieproject is een vorm van overeenkomst die afgesloten wordt tussen de partner van de begunstigde en het OCMW. Voor sommige partners van begunstigden is deze vorm van overeenkomst verplicht, onder meer voor personen jonger dan 25 jaar (zie art. 33 en 34 van de wet op de maatschappelijke hulp).

Zie bijlage6 voor een overzicht van het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie.

Bron

DWH_SPPIS_Formulaires

Instelling

POD Maatschappelijke Integratie

Geldigheidsperiode

01/12/2004 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

De geïndividualiseerde integratieprojecten hebben betrekking op zowel de leefloners als de personen op wie de wetgeving over de maatschappelijke hulp van toepassing is. Deze variabele wordt echter enkel ingevuld voor de maatschappelijke integratie.

Om het aantal personen te kennen dat in het kader van de maatschappelijke integratie over een geïndividualiseerd project beschikt, wordt de variabele " BUDART_ID " gebruikt en om het aantal personen te kennen dat in het kader van de maatschappelijke hulp over een geïndividualiseerd project beschikt, wordt de variabele " THP_ID" gebruikt.

Het is mogelijk dat bepaalde codes vooraf gegaan worden door een 0. Het gaat om een anomalie in de codering. Bijvoorbeeld, als de code 01 verschijnt, dient men dit te lezen als 1.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
0geen geïndividualiseerd integratieproject voor de partner 01/10/2002 - ∞
1de aanvrager / partner volgt een opleiding georganiseerd door de gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling 01/01/2005 - 31/12/2016
2de aanvrager / partner volgt een opleiding georganiseerd door een instelling die een overeenkomst heeft afgesloten met het OCMW 01/01/2005 - 31/12/2016
3de aanvrager / partner werkt bij het OCMW 01/04/2005 - 31/03/2017
4de aanvrager / partner werkt in een instelling in het kader van artikel 61 van de organieke wet van 8 juli 1976 01/04/2005 - 30/06/2016
5combinatie van 1 of 2 met 3 of 4 01/04/2010 - 30/06/2015
6het contract voldoet niet aan de voorwaarde van de duur voor de verhoogde toelage 01/07/2005 - 31/03/2017
7ander soort integratiecontract 01/01/2005 - 30/09/2017
8geen integratiecontract omwille van gezondheids- of billijkheidsredenen 01/01/2005 - ∞
9de aanvrager / partner die een studie met voltijds leerplan aanvat, hervat of voortzet in een door de gemeenschappen erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling 01/01/2005 - ∞
10de aanvrager / partner is een student met voltijds leerplan die ook een inkomen uit tewerkstelling heeft (combinatie van code 9 met code 3, 4 of 5) 01/07/2005 - ∞
11Algemeen GPMI 01/10/2016 - ∞
12Algemeen GPMI gemeenschapsdienst 01/04/2018 - ∞ Afgeschaft vanaf 1/10/2018
17Algemeen GPMI + verlenging 01/10/2017 - ∞
NoNo geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie (GPMI) 01/01/2016 - ∞

Het geïndividualiseerde project voor maatschappelijke integratie

Het recht op integratie in de vorm van tewerkstelling kan worden toegekend aan eenieder die de voorwaarden vervult om aanspraak te maken op maatschappelijke integratie. Voor jongeren onder de 25 jaar is dit zelfs de enige vorm waaronder het recht op maatschappelijke integratie kan worden toegekend, tenzij ze niet kunnen werken om gezondheids- of billijkheidsredenen.

Het OCMW kan de maatschappelijke integratie bevorderen door de tewerkstelling van personen die recht hebben op maatschappelijke integratie. Het OCMW kan verschillende rollen aannemen om deze opdracht van tewerkstelling te volbrengen.

Voor personen die niet rechtstreeks kunnen worden tewerkgesteld, kan een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie worden uitgewerkt via een beroepsopleiding, de voltooiing van studies of een proces van socialisatie.

Dit project beschrijft het traject van inschakeling of tewerkstelling van de rechthebbende en de inspanningen waartoe beide partijen - het OCMW en de rechthebbende - zich verbinden om het traject tot een goed einde te brengen. Een geïndividualiseerd project van maatschappelijke integratie is dus in essentie een verbintenis tussen de twee partijen. Er kunnen ook derden bij betrokken worden, op wie een beroep gedaan wordt om bepaalde doelstellingen van het project te bereiken (bijvoorbeeld een opleidingsinstelling, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg). Tijdens het project heeft de begunstigde recht op een leefloon tot op het moment dat hij een arbeidsovereenkomst verkrijgt.

Volgens de wet is het geïndividualiseerde project van maatschappelijke integratie verplicht voor jongeren die niet onmiddellijk hun plaats vinden op de arbeidsmarkt. Het project is er aldus op gericht de kansen van de rechthebbende op een professionele inschakeling te verhogen.