Variabele: Prestatietype

Een verbetering voorstellen

Naam

Prestatietype

Afkorting

T_prest

Thema

Arbeidsregime

Definitie/omschrijving

Code (voltijds, deeltijds, speciaal, onbepaald, afwezigheid wegens (langdurige) ziekte) die informatie verstrekt over het arbeidsregime op de laatste dag van het kwartaal

Bron

DWH_ONSS_UniStatbaseDMFA

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2017 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2003 wordt het prestatietype bepaald op basis van de vermelding type arbeidsovereenkomst (voltijds/deeltijds), met behoud van de klasse 'speciaal' voor de werknemers met zeer korte/onregelmatige contracten (interim, seizoenarbeid, gelegenheidsarbeid in land- en tuinbouw en gelegenheidsarbeid in horeca). De klasse 'onbepaald' is voor de werknemers met vermelding deeltijdse arbeidsovereenkomst (of gelijkgestelde voorwaarden - interim,...) waarvoor het gemiddeld aantal uren van de referentiepersoon niet is ingevuld (en dus het percentage deeltijdse arbeid niet kan berekend worden). Vanaf 2011 is er ook een klasse voor afwezigheid wegens (langdurige) ziekte. Het gaat hier om een terbeschikkingstelling wegens langdurige ziekte in de publieke sector, een stelsel waarin men terecht komt nadat de reguliere ziektedagen (startend bij 60 dagen bij indiensttreding en verder aangevuld met 21 dagen per jaar na de eerste drie jaar anciënniteit) zijn uitgeput. In dit stelsel valt men terug op 60% van het brutoloon en worden er geen prestaties meer toegekend, het VTE gaat zodoende nul bedragen. Indien de langdurige ziekte leidt tot een blijvende invaliditeit kan men, ongeacht de leeftijd, toetreden tot pensionering om medische reden (vanaf dan zijn deze personen terug te vinden bij PDOS). Onder de klasse voor afwezigheid wegens (langdurige) ziekte zitten eveneens de werknemers uit de publieke sector 'in afwezigheid van een passende betrekking'. Het gaat hier om een erg beperkt aantal personen die als het ware technisch werkloos zijn, dit kan bijvoorbeeld voorkomen in het onderwijs wanneer men op een reaffectatielijst staat.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
FVoltijds 01/01/2017 - ∞
IOnbepaald 01/01/2017 - ∞
PDeeltijds 01/01/2017 - ∞
SSpeciaal 01/01/2017 - ∞
DAfwezigheid wegens (langdurige) ziekte 01/01/2017 - ∞