Variabele: Einddatum

Een verbetering voorstellen

Naam

Einddatum

Afkorting

RecognitionEnd

Thema

Invaliditeit, Ziekte

Definitie/omschrijving

Datum waarop het einde van de erkenning door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit (GRI) voorzien is.

Bron

/

Instelling

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Geldigheidsperiode

01/01/2020 - 30/09/2020

Meetniveau

Ordinaal

Bijzonderheden/opmerkingen

  • De invaliditeit wordt erkend door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit, op basis van een gedetailleerd verslag dat wordt opgemaakt door de adviserend geneesheer van de verzekeringsinstelling. De Raad moet een beslissing nemen binnen de vier laatste weken van de periode van primaire arbeidsongeschiktheid.
  • Een erkenning als invalide door de Geneeskundige Raad voor Invaliditeit gebeurt steeds voor een bepaalde periode. Bijgevolg is er altijd een einddatum gekend. Na deze periode kan de adviserend geneesheer een voorstel doen om de periode te verlengen, en neemt de GRI de beslissing of de periode effectief verlengd wordt.
  • De erkenning van de invaliditeit wordt niet onderbroken door een werkhervatting van minder dan drie maanden en evenmin door een periode van zwangerschapsrust. Een invalide mag het werk gedeeltelijk hervatten, na toestemming van de adviserend geneesheer en voor zover hij ten minste 50% arbeidsongeschikt blijft. Er is in de wetgeving niets gespecificeerd over het volume van de toegelaten arbeid en in de RIZIV bestanden is geen informatie beschikbaar over het percentage ongeschiktheid. Ingeval van betaalde arbeid of een zelfstandige activiteit wordt de invaliditeitsuitkering berekend in functie van de inkomsten uit deze arbeid.

Internationale compatibiliteit

/