Variabele: Bezoldiging

Een verbetering voorstellen

Naam

Bezoldiging

Afkorting

SALAMT

Thema

Loon

Definitie/omschrijving

Brutoloon, zonder het dubbel vakantiegeld

Bron

DWH_SIGEDIS_Inscription

Instelling

SIGEDIS

Geldigheidsperiode

01/01/1954 - ∞

Meetniveau

Metrisch

Bijzonderheden/opmerkingen

  • Deze variabele bevat enkel de vergoedingen waarvoor RSZ-bijdragen zijn betaald (lonen en premies), en dus geen uitkeringen.
  • Er wordt geen rekening gehouden met de loonplafonds en het loon wordt dus geregistreerd aan 100%. Voor 1981 zijn de gegevens doorgaans wel afgetopt tot het loonplafond.
  • Voor bepaalde groepen van werknemers worden de sociale bijdragen en pensioenen berekend op basis van een forfaitair loon (bv. voor professionele sporters). Voor deze groepen wordt het forfaitair loon opgenomen in deze variabele. Het is echter niet mogelijk via de loopbaancode te identificeren dat het om een forfaitair loon gaat.
  • Het dubbel vakantiegeld voor arbeiders en bedienden wordt niet geregistreerd vermits het niet in rekening wordt gebracht bij de pensioenberekening.
  • De loopbaancode 054 verwijst naar het enkel vakantiegeld van arbeiders of naar het aantal werkelijk opgenomen vakantiedagen van arbeiders. Bij bedienden zit het enkel vakantiegeld en de vakantiedagen steeds vervat in algemene loon- en arbeidstijdcodes.

Internationale compatibiliteit

/