Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2122 resultaten

Beraadslaging 24/009 van 04-06-2024

Beraadslaging met betrekking tot de mededeling van persoonsgegevens door de fod financiën aan het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en de ziekenfondsen in het kader van de toepassing van het systeem van verhoogde verzekeringstegemoetkoming

Beraadslaging 24/094 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan diverse fondsen voor bestaanszekerheid met het oog op het toekennen van voordelen aan sociaal verzekerden die zich in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) bevinden

Beraadslaging 24/092 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens over het overbruggingsrecht tussen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de federale overheidsdienst Financiën in het kader van de fiscale controle van de belastingplichtigen die uitbetalingen hebben gekregen in het kader van het overbruggingsrecht

Beraadslaging 24/090 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de gezinsbijslagactoren aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor het verlengen van het recht op de verhoogde tegemoetkoming

Beraadslaging 24/086 van 07-05-2024

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de organisaties bevoegd voor de erkenning van personen met een handicap aan de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel met het oog op het toekennen van individuele financiële hulp en collectieve financiële tegemoetkomingen – project geharmoniseerde sociale statuten – online raadpleging van authentieke bronnen voor het toekennen van aanvullende voordelen

Beraadslaging 24/078 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid voor het uitvoeren van zijn opdrachten inzake de sectorale en intersectorale convenanten

Beraadslaging 24/074 van 07-05-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Onderzoeksgroep Economie van de KU Leuven in het kader van een onderzoek inzake automatisering en tewerkstelling

Beraadslaging 24/005 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in het kader van de vaststelling van de rechten en verplichtingen van zelfstandigen (het IPPENS bestand)

Beraadslaging 23/018 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen aan Iriscare voor het vervullen van zijn opdrachten inzake bemiddeling en regeling van geschillen

Beraadslaging 19/106 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid aan het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op het toekennen van steun voor de economische ontwikkeling en transitie van ondernemingen en het erkennen/registreren van uitzendbureaus en particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

Beraadslaging 18/180 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor het toekennen van opstartsteun voor een ondernemingsproject en steun voor ondernemers die actief zijn in een tewerkstellingscoöperatie

Beraadslaging 18/046 van 07-05-2024

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 16/008 van 07-05-2024

Oprichting van de “buffer”-gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande

Beraadslaging 24/084 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Territoire, Logement, Patrimoine, énergie, Département du Logement” in het kader van de implementatie van de premies en tegemoetkomingen, in het bijzonder voor renovatie en energie --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/082 van 02-04-2024

Wederzijdse uitwisseling van identificatiegegevens tussen de Federale Pensioendienst (België) en de Centrale de Compensation (Zwitserland) in de strijd tegen onterechte betalingen en sociale fraude

Beraadslaging 24/068 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Direction du transport des personnes, Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques” in het kader van de uitoefening van de opdrachten van de gerechtelijke politie die aan de domaniale agenten werden toevertrouwd --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/066 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst “Direction du transport des personnes, Direction Générale Opérationnelle de la Mobilité et des Voies Hydrauliques” in het kader van de verwerking van de toegangsaanvragen tot het beroep van personenvervoerder en het nazicht van de documenten voorgelegd door de overtreders --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/064 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerie van de Franse Gemeenschap met het oog op de verificatie en actualisatie van de identificatiegegevens van derden die in de Mimesis-databank zijn opgenomen --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/058 van 02-04-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming in het kader van bepaalde financieringen en subsidies

Beraadslaging 24/056 van 02-04-2024

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de federale en gefedereerde organisaties bevoegd voor de erkenning van personen met een handicap aan het bestuur Brussel Huisvesting voor de toekenning, de opvolging en de controle van de huurtoelage – project “geharmoniseerde sociale statuten” – online raadpleging van authentieke bronnen voor het toekennen van aanvullende rechten

Beraadslaging 24/026 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, algemene directie Economische Reglementering, afdeling Telecommunicatie, in het kader van de ontwikkeling en beschikbaarstelling van een toepassing om na te gaan of een persoon in aanmerking komt voor het sociaal internetabonnement (project GSS)

Beraadslaging 23/226 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diverse statuten door de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Algemene Directie Economische Reglementering, Afdeling Telecommunicatie in het kader van de toekenning van het sociaal telecomtarief “nieuwe regeling” (project GSS)

Beraadslaging 22/264 van 02-04-2024

Uitwisseling van persoonsgegevens tussen de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) en de diverse verzekeringsinstellingen in het kader van het uitvoeren van het traject “Terug Naar Werk” (TNW) van als arbeidsongeschikt of invalide erkende gerechtigden - beraadslaging nr. 22/264 van 28 oktober 2022 – gewijzigd op 2 april 2024.

Beraadslaging 22/130 van 02-04-2024

Verwerking van persoonsgegevens door de stad Gent met het oog op de toekenning van diverse aanvullende voordelen (online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”) - beraadslaging nr. 22/130 van 20 juni 2022 – gewijzigd op 2 april 2024.

Beraadslaging 17/088 van 02-04-2024

Elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de gerechtsdeurwaarders