Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


12 resultaten

Beraadslaging 24/094 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan diverse fondsen voor bestaanszekerheid met het oog op het toekennen van voordelen aan sociaal verzekerden die zich in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) bevinden

Beraadslaging 24/092 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens over het overbruggingsrecht tussen het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en de federale overheidsdienst Financiën in het kader van de fiscale controle van de belastingplichtigen die uitbetalingen hebben gekregen in het kader van het overbruggingsrecht

Beraadslaging 24/090 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de gezinsbijslagactoren aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor het verlengen van het recht op de verhoogde tegemoetkoming

Beraadslaging 24/086 van 07-05-2024

Mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de organisaties bevoegd voor de erkenning van personen met een handicap aan de Sociale Dienst voor het Vlaams Overheidspersoneel met het oog op het toekennen van individuele financiële hulp en collectieve financiële tegemoetkomingen – project geharmoniseerde sociale statuten – online raadpleging van authentieke bronnen voor het toekennen van aanvullende voordelen

Beraadslaging 24/078 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) aan het departement Werk en Sociale Economie (DWSE) van de Vlaamse Overheid voor het uitvoeren van zijn opdrachten inzake de sectorale en intersectorale convenanten

Beraadslaging 24/074 van 07-05-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Onderzoeksgroep Economie van de KU Leuven in het kader van een onderzoek inzake automatisering en tewerkstelling

Beraadslaging 24/005 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de FOD Financiën aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen in het kader van de vaststelling van de rechten en verplichtingen van zelfstandigen (het IPPENS bestand)

Beraadslaging 23/018 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen aan Iriscare voor het vervullen van zijn opdrachten inzake bemiddeling en regeling van geschillen

Beraadslaging 19/106 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale zekerheid aan het bestuur Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op het toekennen van steun voor de economische ontwikkeling en transitie van ondernemingen en het erkennen/registreren van uitzendbureaus en particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling

Beraadslaging 18/180 van 07-05-2024

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor het toekennen van opstartsteun voor een ondernemingsproject en steun voor ondernemers die actief zijn in een tewerkstellingscoöperatie

Beraadslaging 18/046 van 07-05-2024

Online raadpleging van authentieke bronnen door instanties die aanvullende rechten toekennen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten”

Beraadslaging 16/008 van 07-05-2024

Oprichting van de “buffer”-gegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande