Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


6 resultaten

Beraadslaging 24/006 van 09-01-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Vlaamse Milieumaatschappij in het kader van inbreuken op het milieuhandhavingsbesluit.

Beraadslaging 23/058 van 09-01-2024

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsinstellingen aan diverse actoren van de sociale sector door middel van de dienst “HDIIndemnityAllowance”.

Beraadslaging 19/124 van 09-01-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de instellingen van sociale zekerheid aan de gewestelijke verzekeringsinstellingen met het oog op de toepassing van de gewestelijke reglementering inzake gezondheidszorg en hulp aan personen.

Beraadslaging 18/044 van 09-01-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap voor de toekenning van de sociale bijslag bij de basiskinderbijslag ten behoeve van personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Beraadslaging 16/008 van 09-01-2024

Oprichting van de buffergegevensbank bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor de automatische toekenning van aanvullende rechten of de verstrekking van inlichtingen dienaangaande.

Beraadslaging 15/048 van 09-01-2024

Verwerking van persoonsgegevens door de vereniging zonder winstoogmerk SIGEDIS, de Federale Pensioendienst, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de werkgevers voor de toepassing van het stelsel van de flexi-jobs in diverse sectoren en ten behoeve van de gepensioneerden.