Overzicht

Dimona

Algemene informatie

Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is een elektronisch bericht waarbij de werkgever de indienst- en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft aan de RSZ. Ze is verplicht voor alle werkgevers uit de openbare en de privésector.

Met Dimona geeft de werkgever aan of een werknemer

  • in dienst treedt
  • uit dienst treedt
  • al dan niet langer dan voorzien is tewerkgesteld

De Dimona-aangifte is een hoeksteen in het beheer van de Belgische sociale zekerheid.

De overheid gebruikt de Dimona-gegevens onder meer om

  • de werknemers snel te identificeren 
  • de relatie tussen een werknemer en een werkgever op een eenduidige en eenvormige wijze vast te stellen
  • sociale voordelen toe te kennen aan de werknemers

Gebruik

De informatie die door de werkgevers wordt aangegeven, wordt bij de authentieke bron RSZ  in een gegevensbank opgenomen, het personeelsbestand genaamd.

Via het netwerk van de KSZ krijgen alle gemachtigde instellingen binnen het netwerk automatisch de Dimona-gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun specifieke opdrachten of krijgen ze er toegang toe.

Meer en meer doen de instellingen vanuit de regio’s in uitvoering van hun opdrachten ook een beroep op de Dimona-gegevens.

Deze gegevensbank is toegankelijk :

  • via push (mutatie) = het automatisch verspreiden van informative gegevens met betrekking tot de werkgever, de werknemer, het nummer van het paritair comité en de indienst- of uitdiensttreding van de werknemer, de gegevens met betrekking tot de gebruiker en de gegevens met betrekking tot de opvolging van het dossier
  • via pull (consultatie) = mogelijkheid tot raadpleging voor elke arbeidsrelatie van de laatste gekende situatie die het resultaat is van de opeenvolgende aangiften

Technische documentatie

Webservices / batch diensten

Klassieke A1-stromen

Voorwaarden - beraadslaging

De toegang tot de gegevens moet het voorwerp uitmaken van een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Beraadslagingen in verband met Dimona-gegevens