Overzicht

OCMW's

Algemene informatie

De OCMW’s zijn aangesloten op het netwerk van de sociale zekerheid en wisselen diverse gegevens uit via de KSZ.  De gemeente Herstappe is hierop een uitzondering, aangezien die niet over een OCMW beschikt.

De OCMW’s stellen verschillende soorten gegevens ter beschikking van het netwerk:

 1. recht op leefloon en equivalent leefloon: multifunctionele attesten
 2. bedragen uitgekeerd door de OCMW’s (raadpleging)
 3. relevante gegevens in het kader van het project geharmoniseerde sociale statuten

Deze gegevens worden hieronder verder toegelicht.

Gebruik

1. Recht op leefloon en equivalent leefloon: multifunctionele attesten

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn staat in voor de toekenning van het recht op leefloon of equivalent leefloon.

Het OCMW stuurt een aanvraag tot terugbetaling voor een deel of de totaliteit van de bedragen naar de federale Staat. Zodra deze terugbetaling goedgekeurd is of indien het OCMW de financiële hulp zelf volledig ten laste neemt, wordt een elektronisch bericht verstuurd naar de POD Maatschappelijke Integratie en de gegevens worden dan rechtstreeks opgeslagen en ter beschikking gesteld zodra ze goedgekeurd zijn.

Deze gegevens zijn toegankelijk na de beslissing van de POD MI die volgt op de maatschappelijke enquête van het OCMW en de beslissing van de Raad. Bijgevolg zal het merendeel van de gegevens doorgaans beschikbaar zijn binnen de maand die volgt op de aanvraag (60 % van de aanvragen), maar in sommige gevallen duurt het twee maanden.

De volgende gegevens zijn beschikbaar via raadpleging:

 • het type financiële hulp (leefloon of equivalent leefloon maar niet de betaalde bedragen),
 • de periodes van het recht
 • het OCMW aan de basis van de toekenning

Het betreft gegevens die gegenereerd werden bij het begin van de toekenning. Ze kunnen nog verder evolueren doorheen de tijd; de wijzigingen en eventuele annulaties van het recht worden eveneens meegedeeld en worden weergegeven in de raadpleging.

Notificaties met betrekking tot de aanmaak van een recht, de wijziging of de annulatie ervan kunnen ook worden meegedeeld aan de instellingen die daartoe gemachtigd werden door het Informatieveiligheidscomité, voor zover deze instellingen een dossier beheren voor de betrokken sociaal verzekerde.

Een notificatie bevat geen businessgegevens, aangezien die enkel via een raadpleging kunnen worden verkregen.

De volgende diensten worden gebruikt

 • raadpleging: LivingWages V2
 • notificatie: Livingwagesnotifications
 • vroegere raadpleging voor de ziekenfondsen en FAMIFED: Consult A036OfPCSA (deze dienst wordt niet meer ter beschikking gesteld van nieuwe klanten)

2. Raadpleging van de bedragen uitbetaald door de OCMW’s

De POD Maatschappelijke Integratie beschikt over een database die geactualiseerd wordt bij de goedkeuring van de betalingen van de OCMW’s en die toelaat de volgende informatie te raadplegen:

 • de bedragen van het leefloon
 • het equivalent leefloon
 • de voorschotten op kinderbijslag.

De informatie kan gegroepeerd worden per maand of per jaar en omvat:

 • de bedragen uitbetaald door de OCMW’s
 • het identificatienummer van de eventuele partner
 • de periodes van toekenning
 • het type uitkering
 • het feit dat de uitkering van de maand of het jaar alle dagen van de periode dekt
 • de categorie van de rechthebbende
 • het OCMW aan de basis van de toekenning

Bij de informatie per maand staat in het antwoord ook vermeld of de laatst meegedeelde maand ook de laatst uitbetaalde maand is door het OMCW; de bestemmeling kan op die manier weten of de maanden die volgen op de gevraagde maanden ook vergoed werden.

De klanten kunnen ook aanvragen formuleren met betrekking tot de hoofdbegunstigde of zijn partner.

De informatie wordt in aanmerking genomen vanaf het eerste weekend van de maand die volgt op de betaling door het OCMW.

De procedures voor controle van de betalingen door de POD Maatschappelijke Integratie en voor de herindiening door de OCMW’s van de geweigerde bedragen kunnen verschillende maanden in beslag nemen, waardoor een bedrag pas definitief is na 3 tot 6 maanden.

De POD MI geeft geen systematische notificaties uit bij elke betaling; periodieke batch-zendingen (bv. jaarlijks voor de FOD Financiën) kunnen overwogen worden.

De volgende dienst wordt gebruikt

 • LivingWageswithAmount

3. Mededeling van gegevens in het kader van het project geharmoniseerde sociale statuten

De OCMW’s voeden de “bufferdatabank” die gebruikt wordt in het kader van de geharmoniseerde sociale statuten. Zie fiche GSS - OCMW

Technische documentatie

Om toegang te verlenen tot hun database gebruiken de OCMW’s uitsluitend het XML-formaat. Voor de toegang tot hun gegevens dient online een beroep te worden gedaan op SOAP webservices.

Raadplegingen in batch zijn ook mogelijk, ze vereisen echter het gebruik van het LDM-protocol dat de KSZ ter beschikking stelt voor haar batch-uitwisselingen.

SOAP webservices

Om gegevens van het netwerk te ontvangen maken de OCMW’s gebruik van diverse webservices.

Regelmatig worden nieuwe behoeften geformuleerd (informatie over de periodes van arbeidsongeschiktheid, gegevens van de diensten voor arbeidsbemiddeling, enz.). Elke instelling die gegevens ter beschikking wenst te stellen van de OCMW’s om de uitwisseling van papieren attesten te vermijden wordt verzocht contact op te nemen met de projectleider bij de KSZ.

Voorwaarden – Beraadslagingen

De toegang tot de gegevens is onderworpen aan een beraadslaging van het Informatieveiligheidscomité.

Referentieberaadslagingen

Sociaal tarief gas / elektriciteit

Ziekenfondsen

 • nr. 00/036
 • nr. 07/025
 • nr. 99/107

Kinderbijslagsector (Kind en Gezin + interregionaal orgaan)

 • nr. 01/090

BIPT

De Lijn

Dienst Vreemdelingenzaken

Kruispuntbank Inburgering

MIVB

RSVZ

Forem

FOD Financiën

Vlaams volwassenenonderwijs

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Actiris

VDAB

Wonen Vlaanderen

Vlaams Woningfonds

HELPDESK VOOR DE OCMW's

De POD Maatschappelijke Integratie stelt een helpdesk ter beschikking van de OCMW's. 

Telefoonnr. FR: 02-787 58 28.
Telefoonnr. NL: 02-787 58 27.
E-mailadres: ocmw-cpas@smals.be.