Variabele: Weigering door de verzekeraar

Een verbetering voorstellen

Naam

Weigering door de verzekeraar

Afkorting

CMOTIFREFUS

Thema

Arbeidsongeschiktheid

Definitie/omschrijving

Deze variabele duidt de reden aan van de weigering van de arbeidsongevallenverzekeraar om de feiten als een arbeidsongeval te beschouwen.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Voor meer informatie over de betaling organisaties zie bijlage1.

Internationale compatibiliteit

/

CodeBetekenisGeldigheidsperiodeOpmerkingen
010Overduidelijk gebrek aan medewerking van het slachtoffer na de stappen die de verzekeraar/ de werkgever heeft ondernomen overeenkomstig de wet van 1971/1967 en het Handvest Sociaal Verzekerde. Voorbeeld: "Geen antwoord na minstens 2 herinneringsbrieven aan het adres dat recent werd gecontroleerd in het rijksregister". 01/01/2014 - 31/12/2016
330Het statuut waartoe het slachtoffer behoort, valt niet binnen het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 1967. Voorbeeld: U valt niet onder de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 3 juli 1967. Immers, __ (preciseren). 01/01/2014 - 31/12/2016
340Het slachtoffer oefent geen functies uit voor rekening van de werkgever aan wie het arbeidsongeval werd aangegeven. 01/01/2014 - 31/12/2016
410Geen bewijs van de ingeroepen feiten. Voorbeeld: Wanneer er geen getuige is en er geen ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens bestaan, gaat men ervan uit dat het plots feit dat zich tijdens het werk heeft voorgedaan, niet bewezen is. 01/01/2014 - 31/12/2016
420Wanneer er geen getuige is en er geen ernstige, nauwkeurige en overeenstemmende vermoedens bestaan, is het niet bewezen dat het ongeval zich op de arbeidsweg heeft voorgedaan. 01/01/2014 - 31/12/2016
440Tegenstrijdige elementen. Voorbeeld: Er bestaan tegenstrijdige elementen die de ingeroepen feiten in twijfel trekken. 01/01/2014 - 31/12/2016
450Geen bewijs van een letsel. 01/01/2014 - 31/12/2016
510Banaal. Er is geen plots feit in de zin van de wet en van de rechtspraak inzake arbeidsongevallen. Het betreft een gewone beweging die om het even waar en wanneer had kunnen plaatsvinden. 01/01/2014 - 31/12/2016
520Repetitief. Er is geen plots feit in de zin van de wet en van de rechtspraak inzake arbeidsongevallen. Het letsel werd veroorzaakt door het langdurige herhalen van dezelfde bewegingen. Het overschrijden van de drempel van wat lichamelijk te verdragen is, is in wezen geen plotse gebeurtenis. 01/01/2014 - 31/12/2016
530Er is geen plotse gebeurtenis in de zin van de wet en van de rechtspraak inzake arbeidsongevallen. Er bestaat geen afzonderlijk in tijd en ruimte te situeren accidenteel feit. 01/01/2014 - 31/12/2016
610Niet tijdens. Het ongeval gebeurde niet tijdens de uitoefening van de functies. Op het ogenblik van de feiten stond u niet onder het gezag van uw werkgever. 01/01/2014 - 31/12/2016
620Niet door het feit. Het ongeval gebeurde niet door het feit van de uitoefening van de functies, maar ___ (eventueel preciseren). 01/01/2014 - 31/12/2016
630Het ongeval werd vrijwillig veroorzaakt. 01/01/2014 - 31/12/2016
640Het ongeval dat het personeelslid heeft gehad buiten de uitoefening van zijn functies en dat door een derde werd veroorzaakt, is niet toe te schrijven aan de functies die het personeelslid uitoefent. 01/01/2014 - 31/12/2016
710Schade aan een niet gedragen prothese. 01/01/2014 - 31/12/2016
720Het aangegeven ongeval veroorzaakte enkel materiële schade die niet door de wet van 3 juli 1967 gedekt wordt. 01/01/2014 - 31/12/2016
810De vastgestelde pathologie is geen gevolg van het ongeval. Voorbeeld: De vastgestelde letsels zijn het gevolg van een proces dat zich louter binnen het organisme van de betrokkene voltrokken heeft; er bestaat geen externe oorzaak. 01/01/2014 - 31/12/2016
820De vastgestelde letsels vloeien voort uit een vooraf bestaande toestand. De vastgestelde letsels zijn het gevolg van een vooraf bestaande toestand die niet werd beïnvloed door de ingeroepen feiten. 01/01/2014 - 31/12/2016
830De letsels staan niet in verband met de feiten. Er bestaat geen oorzakelijk verband tussen de vastgestelde letsels en het ongeval. 01/01/2014 - 31/12/2016
910Niet op de weg van of naar de verblijfplaats. 01/01/2014 - 31/12/2016
920Niet op de weg van of naar de arbeidsplaats. 01/01/2014 - 31/12/2016
930Het ongeval gebeurde niet op het normale traject tussen de verblijfplaats en de arbeidsplaats en omgekeerd. 01/01/2014 - 31/12/2016
931Het ongeval gebeurde tijdens of ten gevolge van een belangrijke omweg die niet verantwoord wordt door overmacht. 01/01/2014 - 31/12/2016
932Het ongeval gebeurde tijdens of na een belangrijke onderbreking die niet verantwoord wordt door overmacht. 01/01/2014 - 31/12/2016
933Het ongeval gebeurde tijdens of ten gevolge van een omweg die niet verantwoord wordt door een wettige reden. 01/01/2014 - 31/12/2016
934Het ongeval gebeurde tijdens of na een onderbreking die niet verantwoord wordt door een wettige reden. 01/01/2014 - 31/12/2016
935Het ongeval gebeurde niet op een traject dat krachtens de wet wordt gelijkgesteld met de weg naar en van het werk. 01/01/2014 - 31/12/2016
940Het ongeval gebeurde tijdens of ten gevolge van een omweg die niet redelijkerwijze te verantwoorden is. 01/01/2014 - 31/12/2016