Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


12 resultaten

Beraadslaging 24/054 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door SIGEDIS aan het contactcenter van de sociale zekerheid en aan de sociale inspectiediensten van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in uitvoering van het « Federal Learning Account »

Beraadslaging 24/050 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen aan het AVIQ met het oog op de uitvoering van zijn ombudsopdrachten inzake kinderbijslag --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/048 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement van het Département du Sol et des Déchets van de Direction de l’assainissement des sols van de Waalse Overheidsdienst met het oog op de realisatie van oriëntatie- en karakterisatiestudies en de uitreiking van het bodemattest. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/044 van 05-03-2024

Goede praktijken die toegepast moeten worden bij het gebruik van publieke cloud diensten

Beraadslaging 24/040 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Service Public de Wallonie Economie, Emploi, Recherche, Département de l’Investissement, Direction des PME met het oog op het bepalen van de kwalificatie van de ondernemingen in het kader van het ondernemingspaspoort (“Passeport Entreprise”) --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/038 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Waalse Overheidsdienst Financiën met het oog op de invordering van fiscale en niet-fiscale schulden voor het Waalse Gewest. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/034 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door het federaal agentschap voor beroepsrisico’s (FEDRIS), het Nationaal Intermutualistisch College (NIC) en de organisaties bevoegd inzake gezinsbijslag aan de Federale Pensioendienst (FPD) voor het uitbetalen van de arbeidsongevallenrenten in de openbare sector

Beraadslaging 24/032 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties van de provincieraden voor het vervullen van de taken die tot hun bevoegdheid behoren.

Beraadslaging 24/030 van 05-03-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid voor het beheren van de databank rijopleiding en vakbekwaamheid (ROV) en het uitvoeren van de handhavingsbevoegdheden

Beraadslaging 23/058 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de uitkeringen ingevolge arbeidsongeschiktheid door de verzekeringsinstellingen aan diverse actoren van de sociale sector door middel van de dienst “HDIIndemnityAllowance”

Beraadslaging 22/268 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers (FEDASIL) voor het bepalen van de bijdrage tot de materiële hulp door asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer en het opheffen van de verplichte plaats van inschrijving voor asielzoekers met beroepsinkomsten uit een activiteit als werknemer

Beraadslaging 20/032 van 05-03-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan “l’ Office de la Communauté Germanophone pour une vie autodéterminée (OVA)” voor de integratie van personen met een handicap --- Document enkel beschikbaar in het Frans