Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


12 resultaten

Beraadslaging 23/246 van 05-12-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huur.

Beraadslaging 23/244 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Rekenhof voor de uitvoering van een audit betreffende de controle van het sociaal beleid in de groene sectoren (land- en tuinbouw).

Beraadslaging 23/238 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen van het netwerk van de sociale zekerheid aan het Agence pour une Vie de Qualité met het oog op de controle van de naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake beheer en uitbetaling van de gezinsbijslag. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/236 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de andere actoren van de Vlaamse sociale huisvesting.

Beraadslaging 23/188 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Opgroeien regie, Iriscare, het Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) en de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben (DSL) aan het agentschap Wonen in Vlaanderen en de woonmaatschappijen in het kader van de sociale huisvesting (sociale koop en sociale huur) en de geconventioneerde verhuur

Beraadslaging 21/252 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, de Waalse verzekeringsinstellingen, de Agence pour une vie de qualité en het Agentschap Opgroeien Regie aan Iriscare voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid betreffende de medische evaluatie in het kader van de toekenning van kinderbijslag voor kinderen met een aandoening en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Beraadslaging 20/144 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door diverse (openbare/private) organisaties aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

Beraadslaging 19/104 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan IRISCARE voor de controle inzake de financiering van bepaalde types zorgvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beraadslaging 17/032 van 05-12-2023

Verwerking van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de gemeenschapsdiensten bevoegd voor de personen met een handicap in het kader van de European Disability Card (EDC)

Beraadslaging 17/020 van 05-12-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het updaten van het microsimulatiemodel voor de sociale zekerheid (MIMOSIS)

Beraadslaging 17/009 van 05-12-2023

Elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst (FPD) en bepaalde fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI) aan de federale overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in het kader van een procedure van vereenvoudigd derdenbeslag (e-Deduction)

Beraadslaging 12/051 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens via de webtoepassing DOLSIS aan het Departement Inspectie van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek (SPW EER)