Overzicht

Linkenregister

Algemene info

Het linkenregister is een database waarin de link tussen het Belgische identificatienummer van een persoon en zijn buitenlandse identificatiesleutels bewaard wordt. Het Belgische identificatienummer is steeds een INSZ, d.w.z. ofwel een rijksregisternummer, ofwel een BIS-nummer.
De buitenlandse identificatiesleutels kunnen divers van aard zijn, namelijk het nummer van het rijbewijs, van de identiteitskaart, van het paspoort of het socialezekerheidsnummer, ...

Een link in het linkenregister omvat de volgende elementen:

 • SSIN
 • Buitenlands identificatienummer (of sleutel)
 • Land van de buitenlandse sleutel
 • Type buitenlandse sleutel
 • Geldigheidsperiode van de buitenlandse sleutel (facultatief)

Er kunnen meerdere linken bestaan voor eenzelfde INSZ, bijvoorbeeld voor verschillende landen en/of verschillende types van sleutel.

Gebruik

Elke overheidsinstelling of dienstenintegrator die in het kader van zijn opdrachten buitenlandse identificatienummers gebruikt voor de identificatie van personen kan het linkenregister gebruiken.

Op dit ogenblik staat de verantwoordelijke van het linkenregister, met name de KSZ, in voor het verwijderen van een link.

Wanneer er foutieve linken vastgesteld worden, kan er contact worden opgenomen met de KSZ.

De lijst van de verschillende types van buitenlandse identificatiesleutels ligt vast, maar de KSZ kan er indien nodig aan toevoegen.

De volgende diensten worden gebruikt:

 • de dienst LinkRegister biedt de volgende functionaliteiten
  • de raadpleging van de linken op basis van het INSZ. Een filtering per land en/of per type document is mogelijk
  • de raadpleging van de linken op basis van een buitenlandse identificatiesleutel
  • de aanmaak van een link tussen een INSZ en een buitenlandse identificatiesleutel
  • de actualisering van een link (enkel de geldigheidsperiode kan worden gewijzigd) iedere andere wijziging wordt beschouwd als een nieuwe link
 • als de instelling over andere persoonsgegevens (naam, voornaam, geslacht, geboortedatum) beschikt, kan een INSZ worden opgezocht via de dienst PersonService van de KSZ
 • indien er een BIS-nummer moet worden aangemaakt, dan dient dit te gebeuren via de dienst CbssPersonService en de bewerking RegisterPerson

Technische documentatie 

Webservices SOAP