Overzicht

Rijksregister/KSZ-registers

Algemene informatie

Er zijn twee authentieke bronnen voor het bijhouden van persoonsgegevens:

1. Het Rijksregister waarvoor de KSZ fungeert als doorgeefluik 

Dit register bestaat uit verschillende registers

 • het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister: bevatten de gegevens van de Belgische en buitenlandse personen die wettelijk in België verblijven
 • het wachtregister: bevat de personen die zich vluchteling verklaren of die vragen om erkend te worden als vluchteling, alsook hun gezinsleden
 • het consulair register: bevat de personen die ingeschreven zijn bij een Belgisch consulaat of een Belgische ambassade in het buitenland
 • het register van het EEG-protocol: bevat het personeel van de Europese Unie
 • het register van de niet-residenten: bevat de niet-residenten die vermeld zijn in een Belgische akte van de burgerlijke stand

2. De KSZ-registers

Bestaan uit twee registers

 • het RAD-register: bevat de personen die over een rijksregisternummer beschikken maar van wie het dossier niet meer actief beheerd wordt door een gemeente of een diplomatieke post; hierin bevinden zich de personen die geschrapt werden uit het rijksregister, die naar het buitenland verhuisd zijn zonder zich in te schrijven bij een diplomatieke post, de personen uit het register van de niet-residenten, enz.
 • het bisregister: bevat de personen die een link hebben met België maar die geen rijksregisternummer hebben; hierin bevinden zich de grensarbeiders, de personen die eigendommen bezitten in België, de personen met rechten in de Belgische sociale zekerheid maar die niet in België verblijven, enz.

Binnen de sociale zekerheid vormt het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ) de sleutel voor de uitwisseling van gegevens. Dit INSZ is ofwel een rijksregisternummer (RN) ofwel een BIS-nummer.

Formaat van het INSZ

Het INSZ-nummer bestaat uit 11 cijfers.

 • De eerste zes cijfers zijn gebaseerd op de geboortedatum in omgekeerde volgorde voor zover die gekend is op de datum van aanmaak van het nummer; bij BIS-nummers stemmen het 3de en 4de cijfer overeen met de geboortemaand vermeerderd met 40 indien het geslacht gekend is en vermeerderd met 20 indien het geslacht onbekend is bij de aanmaak van het nummer.
 • De volgende drie cijfers zijn:
  • voor een RN, een teller van de geboortes, waarbij dit nummer even is voor het vrouwelijke geslacht en oneven voor het mannelijke geslacht.
  • voor een BIS-nummer, een aanmaakteller, waarbij dit nummer even is voor het vrouwelijke geslacht en oneven voor het mannelijke geslacht of als het geslacht niet gekend is bij de aanmaak van het nummer.
 • De laatste twee cijfers vormen een controlegetal (modulo 97).

De informatie van het type "geslacht" en "geboortedatum" kan niet afgeleid worden van het BIS-nummer. Het BIS-nummer weerspiegelt slechts de situatie van de gegevens zoals ze gekend was bij de aanmaak van het nummer en wijzigt niet wanneer de gegevens worden gecorrigeerd.

Gebruik

De KSZ biedt haar uitgebreide netwerk de mogelijkheid om de gegevens van het rijksregister en de KSZ-registers te raadplegen via een reeks diensten.

De KSZ biedt haar partners ook de mogelijkheid om indien nodig BIS-nummers aan te maken.

Beschikbare gegevens

De tabel hieronder vermeldt:

 • de belangrijkste gegevens die via de KSZ ter beschikking gesteld worden
 • welke bron welk gegeven levert

De KSZ biedt toegang tot een deel van de gegevens van het rijksregister. Voor een meer uitgebreide toegang dient rechtstreeks contact te worden opgenomen met het rijksregister. Indien de partner reeds over een toegangsmachtiging beschikt moet hij een aanvraag indienen bij de KSZ voor de ontwikkeling van een specifieke dienst.

 

Gegevens

Rijksregister

KSZ-registers

het identificatienummer (Rijksregisternummer / INSZ)

de naam en voornamen

de geboorteplaats en -datum

het geslacht

de nationaliteit(en)

de hoofdverblijfplaats (wijziging van de verwijzing van adressen - zie samenwerkingsakkoord BeSt Add)

het contactadres (in België)

X

de plaats en datum van overlijden

de burgerlijke sta(a)t(en)

de gezinssamenstelling

X

de wettelijke samenwoning

X

het type inschrijvingsregister

X

afstamming in dalende lijn

X

afstamming in stijgende lijn

X

wettelijke vertegenwoordiging

X

de administratieve toestand van een persoon in het wachtregister

X

de verblijfstoestand voor de vreemdelingen

X

gegevens van de identiteitskaart, incl. foto

X

 

Beschikbare diensten

De KSZ biedt diensten aan voor:

 • de identificatie van een persoon (fonetische opzoeking - opzoeking op basis van adres)
 • de raadpleging van de huidige wettelijke gegevens van een persoon op basis van zijn INSZ
 • de raadpleging van de historische gegevens van een persoon (de volledige historiek of de situatie op een bepaalde datum)
 • de notificatie aan een partner van de wijziging van een gegeven van een persoon (bv. adreswijziging, overlijden, enz.)

De KSZ biedt ook diensten op maat aan. Bijvoorbeeld om jaarlijks de lijst te verkrijgen van de inwoners die aan bepaalde criteria voldoen (leeftijd, geslacht, gewest) of van de personen op schoolleeftijd.

Aanmaak van een BIS-nummer

De toekenning van een BIS-nummer gebeurt door de KSZ.

Indien de opzoekingen van een instelling voor het toekennen van een rijksregisternummer aan een dossier geen resultaat opleveren, dan kan zij, op basis van een set minimale identificatiegegevens (MID), online de aanmaak van een BIS-nummer aanvragen. Aan de hand van een dergelijke set minimale identificatiegegevens (MID) kan een persoon met voldoende zekerheid worden geïdentificeerd. De volgende sets van minimale identificatiegegevens bestaan:

 • MID 1a: naam, geboortejaar, contactadres in België
 • MID 1b: naam, geboortejaar, verblijfsadres in het buitenland
 • MID 2: naam, geslacht, geboortedatum en -plaats (d.w.z. het land en de plaats)

TER-nummer / CovidID

Lange tijd werd het register van de TER-nummers ter beschikking gesteld van de instellingen van sociale zekerheid om hen de mogelijkheid te geven een uniek nummer aan te maken dat technisch vergelijkbaar is met het rijksregisternummer en het BIS-nummer. Dit nummer was dan enkel bedoeld om gebruikt te worden binnen de instelling die het gecreëerd had. Aangezien uitwisselingen tussen instellingen in veel gevallen noodzakelijk zijn, geraakte het gebruik van deze TER-nummers en het TER-register in verval ten voordele van BIS-nummers en het BIS-register.

In het kader van de Covid-crisis drong de noodzaak zich op om TER-nummers opnieuw te gebruiken in het kader van de PCR-tests waarbij een uniek identificatienummer noodzakelijk is, ook voor personen die geen band met België hebben en voor wie er geen BIS-nummer aangemaakt kan worden (bv. reizigers, personen in transit).

De TER-nummers, ook wel CovidID genoemd, zijn unieke nummers die op vraag gegenereerd worden via een specifieke dienst en die enkel gebruikt kunnen worden in het kader van PCR-tests.

Buiten de TER-nummers werd er geen TER-register vergelijkbaar met wat voorheen bestond ontwikkeld. Het is dus onmogelijk om de gegevens die gebruikt werden voor de aanmaak van een TER-nummer te raadplegen. Voorts wordt er geen enkele controle verricht op de gegevens die meegedeeld worden bij de aanmaak van een TER-nummer. Een TER-nummer kan dus worden beschouwd als een uniek nummer dat automatisch gegenereerd wordt.

Eenzelfde persoon kan dus per uitgevoerde PCR-test een ander TER-nummer hebben. Niets verhindert echter dat een persoon hetzelfde TER-nummer gebruikt in het kader van verschillende PCR-tests.

Formaat van een TER-nummer: yymmddssscc

 • yy:          jaar van aanmaak
 • mm:       maand van aanmaak + 60
 • dd:         teller [0-99] (dag van aanmaak)
 • sss:        teller van 3 cijfers [0-999]
 • cc:          een controlegetal gebaseerd op modulo-97
  • jaar < 2000: 97 – (yymmddsss mod 97)
  • jaar ≥ 2000: 97 – (2yymmddsss mod 97)

Het belangrijkste verschil is dus:

 • rijksregisternummer : maand = geboortemaand [0 tot 12]
 • BIS-nummer : maand = geboortemaand + 20 of + 40 [21 tot 52]
 • TER-nummer : maand = maand van aanmaak + 60 [61 tot 72] 

Technische documentatie

SOAP webservices

PersonService

 • searchPersonBySsin  =  Opzoeking van de huidige identificatiegegevens van een persoon op basis van zijn INSZ
 • searchPersonPhonetically  =  Fonetische opzoeking

NrPersonService

 • searchPersonOnAddress  =  Opzoeking bij het rijksregister op basis van het adres

CbssPersonService

 • searchPersonBySsin  =  Opzoeking in de KSZ-registers van de huidige identificatiegegevens van een persoon op basis van zijn INSZ
 • searchPersonPhonetically  =  Fonetische opzoeking in de KSZ-registers
 • updatePerson  =  Vraag tot actualisering van de persoonsgegevens in de KSZ-registers
 • registerPerson  =  Aanmaak van een BIS-nummer
 • replaceSSIN  =  Vraag tot vervanging van een INSZ A door een INSZ B, hetgeen overeenkomt met de samenvoeging van twee dossiers

PersonInfoGroupService

 • searchPersonInformationBySsin  =  Opzoeking van de identificatiegegevens van een persoon op basis van zijn INSZ
 • searchPersonInformationHistoryBySsin  =  Opzoeking van de historiek van de identificatiegegevens van een persoon op basis van zijn INSZ
 • searchPersonInformationBySsinAndDate  =  Opzoeking van de identificatiegegevens van een persoon op een bepaalde datum op basis van zijn INSZ

FamilyCompositionService

 • searchFamilyCompositionBySsin  =  Opzoeking van de gezinssamenstelling van een persoon
 • searchFamilyCompositionHistoryBySsin  =  Opzoeking van de historiek van de gezinssamenstelling van een persoon 
 • searchFamilyCompositionBySsinAndDate  =  Opzoeking van de gezinssamenstelling van een persoon op een bepaalde datum
 • searchHouseholderBySsin  =  Opzoeking van het gezinshoofd voor een persoon
 • searchHouseholderHistoryBySsin  =  Opzoeking van de historiek van de gezinshoofden voor een persoon
 • searchHouseholderBySsinAndDate  =  Opzoeking van het gezinshoofd voor een persoon op een bepaalde datum

WaitingRegisterService

 • consultWaitingRegister  =  Raadpleging van het wachtregister (“subregister” van het Rijksregister)

FiliationService

 • consultFiliation  =  Opzoeking van de ouders van een persoon
 • consultDescendentFiliation  =  Opzoeking van de kinderen van een persoon

RepresentationService

 • consultRepresentation  =  Opzoeking van de wettelijke vertegenwoordigers van een persoon

IdentityDocumentService

 • consultDocuments  =  Raadpleging van de identiteitsbewijzen van een persoon

ForeignerSituationService

 • consultEmploymentInfos  =  Raadpleging van de beroepskaarten en de arbeidskaarten van een persoon
 • consultSpecialInfos  =  Raadpleging van de speciale gegevens van de vreemdelingen (bv. reden van verblijf)

SsinInformationService

 • consultCurrentSsin  =  Opzoeking van het huidige actieve INSZ van een gegeven INSZ
 • consultRelatedSsins  =  Opzoeking van alle INSZ’s verbonden aan een gegeven INSZ (historiek van de INSZ’s)

PersonNotificationsService

 • notifyCbssPersonData  =  Notificatie met betrekking tot gewijzigde identificatiegegevens (enkel KSZ-registers) - momentopname van de huidige situatie
 • notifyPersonData  =  Notificatie met betrekking tot gewijzigde identificatiegegevens (alle registers) - momentopname van de huidige situatie
 • notifyPersonSsin  =  Notificatie met betrekking tot gewijzigde identificatiegegevens (alle registers) - enkel het INSZ + flag

FamilyCompositionNotifications

 • notifyFamilyComposition  =  Notificatie met betrekking tot de nieuwe gezinssamenstelling hetzij voor een gezinslid hetzij voor het gezinshoofd

Voorwaarden - Beraadslagingen

Rijksregister

De toegang tot de gegevens van het rijksregister is onderworpen aan een machtiging die verkregen wordt

 • hetzij via wettelijke beslissing (wet, besluit, ...)
 • hetzij via de minister bevoegd voor het rijksregister

Wet tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen

De beraadslagingen die verleend werden door het vroegere Sectoraal Comité van het Rijksregister en door de kamer Federale Overheid van het Informatieveiligheidscomité zijn beschikbaar op:

Voor informatie over de toegang tot de gegevens van het Rijksregister:

KSZ-registers

De toegang tot de gegevens van de KSZ-registers is onderworpen aan een beraadslaging van de kamer Sociale Zekerheid en Gezondheid van het Informatieveiligheidscomité (voorheen Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid)

IDENTIFICATIE

Contact de Cel Identificatie