Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


14 resultaten

Beraadslaging 24/022 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Federale Pensioendienst aan de stad Brussel met het oog op het beheer en de uitvoering van het pensioenstelsel voor de statutaire personeelsleden

Beraadslaging 24/012 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan SIGEDIS teneinde aan de persoon die aangemeld is op MyCareer.be zijn mogelijkheden inzake loopbaanonderbreking en tijdskrediet te tonen

Beraadslaging 24/010 van 06-02-2024

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Vlaamse Waterweg in het kader van de handhavingsbevoegdheden

Beraadslaging 24/004 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de stad Turnhout voor het toekennen van diverse aanvullende voordelen – online raadpleging van authentieke bronnen in het kader van het project “geharmoniseerde sociale statuten” --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 24/001 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van Ondernemingen van de FOD Economie aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid met het oog op de éénduidige identificatie van geregistreerde entiteiten en vestigingseenheden, en voor het bepalen van wie verantwoordelijke functies uitoefent met betrekking tot deze geregistreerde entiteiten, in het kader van de uitvoering van de wettelijke opdrachten van de sociale inspecteurs

Beraadslaging 23/178 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door diverse instellingen van sociale zekerheid aan de federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering voor de uitvoering van hun wettelijke verplichtingen

Beraadslaging 22/274 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens met betrekking tot de rechten en de uitbetalingen in het kader van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap aan diverse organisaties via Handiservice

Beraadslaging 21/128 van 06-02-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Maastricht University School of Business and Economics voor het onderzoeken van de invloed van de buitenlandse diploma’s op de arbeidsmarktcarrières

Beraadslaging 21/066 van 06-02-2024

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) voor de toekenning van een tariefvermindering (project “GSS”)

Beraadslaging 19/200 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan het “Agence pour une vie de qualité” via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van de vaststelling van de verlenging van de beroepsinschakelingstijd van jonge werkzoekenden in het Waals Gewest

Beraadslaging 18/132 van 06-02-2024

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven voor het onderzoeken van de arbeidsmarktdynamiek op de luchthaven van Zaventem

Beraadslaging 18/068 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, de organisaties van de deelentiteiten met een bevoegdheid inzake de erkenning van personen met een handicap, de programmatorische overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, de Federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan het Vlaams Agentschap Opgroeien regie, het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid en de diverse private uitbetalingsactoren met het oog op de toepassing van de Vlaamse regelgeving over de gezinsbijslagen, de ondersteuningstoeslag, de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte, de sociale toeslagen en de selectieve participatietoeslagen

Beraadslaging 13/006 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken met het oog op het organiseren van de verkiezingen

Beraadslaging 07/062 van 06-02-2024

Mededeling van persoonsgegevens uit het pensioenkadaster aan diverse instellingen van sociale zekerheid