Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


2113 resultaten

Beraadslaging 21/252 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Directie-generaal Personen met een Handicap van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, het agentschap Vlaamse Sociale Bescherming, de Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben, de Waalse verzekeringsinstellingen, de Agence pour une vie de qualité en het Agentschap Opgroeien Regie aan Iriscare voor het uitoefenen van zijn bevoegdheid betreffende de medische evaluatie in het kader van de toekenning van kinderbijslag voor kinderen met een aandoening en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Beraadslaging 20/144 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door diverse (openbare/private) organisaties aan de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor opname in het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

Beraadslaging 19/104 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan IRISCARE voor de controle inzake de financiering van bepaalde types zorgvoorzieningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Beraadslaging 17/032 van 05-12-2023

Verwerking van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid en de gemeenschapsdiensten bevoegd voor de personen met een handicap in het kader van de European Disability Card (EDC)

Beraadslaging 17/020 van 05-12-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het updaten van het microsimulatiemodel voor de sociale zekerheid (MIMOSIS)

Beraadslaging 17/009 van 05-12-2023

Elektronische mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), de Federale Pensioendienst (FPD) en bepaalde fondsen voor bestaanszekerheid die lid zijn van de Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI) aan de federale overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) in het kader van een procedure van vereenvoudigd derdenbeslag (e-Deduction)

Beraadslaging 12/051 van 05-12-2023

Mededeling van persoonsgegevens via de webtoepassing DOLSIS aan het Departement Inspectie van de Waalse Overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek (SPW EER)

Beraadslaging 23/224 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens uit het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Vrije Universiteit Brussel in het kader van het project “Ethnic Diversity in Federal Public Services” (etnische diversiteit binnen de federale overheid).

Beraadslaging 23/218 van 07-11-2023

Verwerking van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Waalse verzekeringsinstellingen, de zorgverleners en de verzorgingsinstellingen in het kader van het WALCARENET-platform --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/212 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, dienst Opleiding, Tewerkstelling en Europese programma’s met het oog op de toepassing van de wetgeving inzake tewerkstelling van buitenlandse werknemers. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/210 van 07-11-2023

Uitbreiding van het netwerk van de sociale zekerheid tot het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap, Brussel Economie en Werkgelegenheid, de Waalse overheidsdienst Economie, Werk en Onderzoek en het departement Werk en Sociale Economie voor hun bevoegdheid inzake toepassing van de normen betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Beraadslaging 23/208 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Directie Werkgelegenheidsbeleid van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel met het oog op de toepassing van de wetgeving over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers.

Beraadslaging 23/172 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens tussen de Brusselse verzekeringsinstellingen en de gezondheidsprofessionals via het Iriscarenet-platform met het oog op de facturatie

Beraadslaging 23/019 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens door de FOD Mobiliteit aan het RIZIV in het kader van de controle op de toekenning van uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid.

Beraadslaging 22/036 van 07-11-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu in het kader van zijn opdrachten van algemeen belang, met name de uitoefening van zijn gerechtelijke opdrachten --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 21/108 van 07-11-2023

Verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot het statuut van rechthebbende op de verhoogde tegemoetkoming door het “Agence pour une vie de qualité” en zijn secundair netwerk voor de toekenning van toeslagen op de kinderbijslag (project “GSS”)

Beraadslaging 18/047 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens door verscheidene instellingen van sociale zekerheid aan de organisaties van de deelentiteiten die ingevolge de zesde staatshervorming bevoegd zijn voor het beheer en de betaling van de gezinsbijslag

Beraadslaging 17/077 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Universiteit Antwerpen voor het onderzoeken van de arbeidsmarktpositie van nieuwkomers

Beraadslaging 17/047 van 07-11-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de Universiteit Antwerpen voor het onderzoeken van de arbeidsmarktintegratie van de Vlaamse bevolking met buitenlandse herkomst

Beraadslaging 13/088 van 07-11-2023

Mededeling van persoonsgegevens aan de Vlaamse Sociale Inspectie van het Departement Werk en Sociale Economie door middel van de webtoepassing DOLSIS en diverse web services

Beraadslaging 23/206 van 12-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Agentschap Wonen in Vlaanderen in het kader van de geconventioneerde verhuur.

Beraadslaging 23/204 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door het Vlaams Agentschap Justitie en Handhaving met het oog op het beheer van het sanctieregister, het maatregelenregister en de handhavingsbibliotheek.

Beraadslaging 23/200 van 03-10-2023

Mededeling van gepseudonimiseerde persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank Ondernemingen en de federale overheidsdienst Financiën aan de Universiteit van Gent voor een studie over het Belgisch systeem van tijdelijke werkloosheid.

Beraadslaging 23/198 van 03-10-2023

Mededeling van persoonsgegevens door het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen aan de Waalse overheidsdienst Economie, Tewerkstelling en Onderzoek met het oog op de toekenning van energietoelagen. --- Document enkel beschikbaar in het Frans

Beraadslaging 23/196 van 03-10-2023

Toegang tot de Kruispuntbankregisters door de Waalse Overheidsdienst Ruimtelijke Ordening, Wonen, Erfgoed en Energie, departement Huisvesting, in het kader van de invoering van een huurtoelage aan de kandidaten voor de toewijzing van een woning van openbaar nut die wordt verhuurd door een openbare huisvestingsmaatschappij. --- Document enkel beschikbaar in het Frans