Beraadslagingen

Filter

Vergaderingen


Type


31 resultaten voor "dmfa"

  Beraadslaging 19/146 van 07-02-2023

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Dimona en DmfA) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (Kruispuntbankregisters) aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van het betaald educatief verlof (.pdf)

  Beraadslaging 11/020 van 06-12-2022

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-databank, de DIMONA-databank en het Personeelsbestand aan het Vlaams Agentschap Wonen-Vlaanderen en het Vlaams Woningfonds met het oog op het toepassen van de regelgeving inzake de verzekering gewaarborgd wonen (.pdf)

  Beraadslaging 19/154 van 01-03-2022

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (DIMONA en DMFA) aan het Agence pour une Vie de Qualité in het kader van de financiering en de controle van de zorginstellingen (.pdf)

  Beraadslaging 19/196 van 01-02-2022

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Dimona, DmfA en sociale schulden) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de cel Sociale Economie van de directie Werkgelegenheidsbeleid van de algemene directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de verwerking van dossiers inzake erkenning en financiering van sociale ondernemingen voor de socioprofessionele inschakeling van werkzoekenden (.pdf)

  Beraadslaging 13/062 van 05-10-2021

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DmfA door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) aan ACTIRIS in het kader van de opvolging van zijn tewerkstellingsbeleid (.pdf)

  Beraadslaging 02/110 van 06-07-2021

  Mededeling van sociale gegevens van persoonlijke aard in het kader van het project DMFA (Déclaration multifonctionnelle/multIfunctionele Aangifte). (.pdf)

  Beraadslaging 17/101 van 01-12-2020

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA (multifunctionele aangifte) door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid voor het controleren van de financiering van diverse categorieën voorzieningen (.pdf)

  Beraadslaging 19/196 van 05-11-2019

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (Dimona, DmfA en sociale schulden) en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aan de cel Sociale Economie van de directie Werkgelegenheidsbeleid van de algemene directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel in het kader van de verwerking van dossiers inzake erkenning en financiering van sociale ondernemingen voor de socioprofessionele inschakeling van werkzoekenden (.pdf)

  Beraadslaging 19/118 van 02-07-2019

  Mededeling van persoonsgegevens (Dimona en DmfA) door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de Algemene Directie Brussel Economie en Werkgelegenheid van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid in het kader van verschillende steunmaatregelen voor de economische ontwikkeling van de ondernemingen. (.pdf)

  Beraadslaging 19/080 van 04-06-2019

  Mededeling van DMFA-persoonsgegevens aan het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid door middel van de webtoepassing DOLSIS voor het toekennen van tegemoetkomingen aan bepaalde organisaties. (.pdf)

  Beraadslaging 18/094 van 04-12-2018

  Mededeling van DMFA-persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aan de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken in het kader van de terugbetaling van taalpremies aan bepaalde werkgevers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (.pdf)

  Beraadslaging 18/001 van 09-01-2018

  Mededeling van DMFA-persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) voor operationele doeleinden (opvolgen van individuen) en onderzoeksdoeleinden (opvolgen van maatregelen) (.pdf)

  Beraadslaging 04/045 van 05-09-2017

  Project DMFA (déclaration multifonctionnelle / multifunctionele aangifte) - Uitbreiding van de machtiging vervat in beraadslaging nr. 02/110 van 3 december 2002 ten behoeve van het RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen voor zelfstandigen, het RIZIV, het NIC en de verzekeringsinstellingen (.pdf)

  Beraadslaging 17/060 van 04-07-2017

  Mededeling van persoonsgegevens afkomstig van Dimona en de DmfA door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de directie Tewerkstelling en Arbeidsvergunningen van de algemene directie Economie, Tewerkstelling en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de erkenning en de controle van begeleidingsstructuren voor zelftewerkstelling (“structures d’accompagnement à l’autocréation d’emploi”, afgekort S.A.A.C.E.) via de Banque Carrefour d’échange de données en de webtoepassing Dolsis (.pdf)

  Beraadslaging 16/052 van 06-06-2017

  Mededeling van Dimona- en DmfA-persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de directie Sociale Economie van de algemene directie Economie, Werk en Onderzoek (DGO6) van de Waalse Overheidsdienst met het oog op de erkenning van sociale-economie-initiatieven en de toekenning van subsidies aan inschakelingsbedrijven voor de aanwerving van kwetsbare of uiterst kwetsbare werknemers (.pdf)

  Beraadslaging 17/033 van 04-04-2017

  Elektronische mededeling van DmfA-persoonsgegevens via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en de “Banque Carrefour d’échange de données” door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) aan de FOREM in het kader van de opvolging van zijn tewerkstellingsbeleid en van zijn begeleidings- en controlebeleid van werkzoekenden. (.pdf)

  Beraadslaging 13/126 van 03-12-2013

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aan diverse instanties (.pdf)

  Beraadslaging 13/126 van 03-12-2013

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aan diverse instanties (.pdf)

  Beraadslaging 12/032 van 03-04-2012

  Elektronische mededeling van DMFA-persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten aan de vakbonden met het oog op de behartiging en de verdediging van de belangen van hun leden (.pdf)

  Beraadslaging 10/049 van 06-07-2010

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank aan het Vlaams Subsi dieagentschap voor Werk en Sociale Economie met het oog op het toekennen van arbeidskaarten en arbeidsvergunningen (.pdf)

  Beraadslaging 10/044 van 01-06-2010

  Mededeling van persoonsgegevens uit de DMFA-persoonsgegevensbank en het personeelsbestand aan de Directie-Generaal Zelfstandigen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (.pdf)

  Beraadslaging 07/043 van 04-09-2007

  Mededeling van persoonsgegevens door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening en de Rijksdienst voor Pensioenen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten met het oog op de controle van de DMFA-aangifte, in uitvoering van hoofdstuk VI van titel XI van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (.pdf)

  Beraadslaging 06/069 van 19-09-2006

  Mededeling van DMFA-persoonsgegevens aan het Fonds Sociale Maribel van de overheidssector van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (.pdf)

  Beraadslaging 06/011 van 07-03-2006

  Raadpleging van de DMFA-gegevensbank van de RSZPPO door de sociale inspectie van de FOD Sociale Zekerheid (.pdf)

  Beraadslaging 05/012 van 08-03-2005

  Raadpleging van de DMFA-gegevensbank door de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (BGDA) (.pdf)